บริการวิชาการโดยเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปใบบัวบก”

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดย อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา ได้ให้บริการวิชาการโดยเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปใบบัวบก” แก่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลองสิบสาม ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลองสิบสาม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คน

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในควอร์ไทล์ที่สูงขึ้น”

14 พ.ค.2567 เวลา 08.30-16.00 น. ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเษตร คณะอุตสาหกรรมเกตรดิจิทัล มจพ.ปราจีนบุรี จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในควอร์ไทล์ที่สูงขึ้น” โดยวิทยากรภาคเช้า คือ ดร.ชนิกา ชื่นแสงจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและประเมินผล สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มจพ. มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง แหล่งทุนวิจัย ประเภททุนวิจัย และขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัย จากแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อกำหนด ข้อควรระวัง ในการเสนอขอทุนวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ได้รับความรู้เพิ่มเติมในด้านแหล่งทุนวิจัยและการเขียนข้อเสนอขอทุนวิจัย ส่วนภาคบ่าย ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังบรรยายจากท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา จากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ที่่มากประสบการณ์ด้านการตีพิมพ์บทความวิจัย และการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ โดยบรรยายให้ความรู้ในเรื่ององค์ประกอบของบทความวิจัยที่่ดี เทคนิคการเขียนบทความวิจัย ตัวอย่างบทความวิจัยที่เหมาะสม การคัดลอกผลงาน (plagiarism) ของคนอื่น การเขียนอ้างอิงงานวิจัยของผู้อื่น เป็นต้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรมได้ซักถามข้อสงสัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการเขียนบทความวิจัยแก่ผู้เข้าอบรมอีกด้วย…

Details

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ NON-DEGREE

📖หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมอาหารเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดย คณะอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ

📍ระยะเวลาในการเรียน พฤษภาคม-สิงหาคม 2567

📕เรียน On – Site + Online ในเวลานอกราชการ

📚 วิชาเรียน 6 โมดูล

1. กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

2. กระบวนการแปรรูปอาหารขั้นต้น

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ

4. สถิติเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

5. กฎหมายอาหาร และมาตรฐานอาหาร

6. การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอาหารมูลค่าสูง

📌 เรียนฟรี!! รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน

📝 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/RqQRbciJWu6pYXCcA

🗓️ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

โทร. 061-5925051 (สิริณัฏฐ์ น้อยรักษา) ในวันและเวลาราชการ

#KMUTNB#KMUTNBTECHNOPARK#มจพ#อุทยานเทคโนโลยี#ฝึกอบรม#ศูนย์ปฏิบัติการวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่ จำกัด

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่ จำกัด โดยคุณอรทัย ชัยเวชการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในนาม บริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่ จำกัด ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ

ด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง และสนับสนุนการเรียนการสอน ระหว่างสองหน่วยงาน

อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม

21 เมษายน 2567

อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “เครื่องดื่มผงพร้อมชงจากสารสกัดมะระขึ้นก” ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2/2567 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย)

ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

ขอแนะนำ 4 อันดับ ผลงานวิจัยที่มีการอ้างถึงสูงสุด ของ อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์

📌 ขอแนะนำ 4 อันดับ ผลงานวิจัยที่มีการอ้างถึงสูงสุด

ของ อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล จากฐานข้อมูล SCOPUS

นักศึกษา มจพ. ดีเด่น ประจำปี 2566 “เพชร มจพ.”

🎉 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาพิชชา แสงคำจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับรางวัล นักศึกษา มจพ. ดีเด่น ประจำปี 2566 “เพชร มจพ.” โดยเข้ารับมอบโล่ห์ และเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดี มจพ. ศาสตราจารย์ ดร. สุขาติ เซี่ยงฉิน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

ภาพบรรยากาศการอบรมใน “โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎหมายอาหาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมอาหาร“

👏ภาพบรรยากาศการอบรมใน “โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎหมายอาหาร

และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมอาหาร“ จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ในวันที่ 12 มี.ค.2567 ณ ห้อง 417 โดยวิทยากรคือ อาจารย์ ดร. เจษฎา ทิพย์มณเฑียร จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แข่งขันนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ของมจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

รูปแบบการแข่งขัน : นักศึกษานำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิชาการแบบปากเปล่า 5 นาที (โปสเตอร์ขนาด A1)

วันที่แข่งขัน 8 มีนาคม 2567 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ลานชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

สนใจสมัครได้ที่ : https://forms.gle/uCtqKiX423Ej4QxcA หรือสแกน QR code ด้านล่าง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : อ.ดร.พัชรี ปราศจาก โทร. 037-217312 ต่อ 7935

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ