ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Department of Innovation and Product Development Technology

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 และเริ่มจัดการเรียนการสอนในปี 2547 โดยมุ่งให้การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและภาคแรงงาน ที่ครอบคลุมประชาคมจำนวนมาก นอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านความปลอดภัย และความสะดวกในการบริโภค รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคภายในและภายนอกประเทศ โดยประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร การบรรจุ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในด้านระบบการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ

2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี

3.เพื่อส่งเสริมการวิจัย และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย

4.เพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนของประเทศในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ในปีการศึกษา 2551 ได้มีการยกระดับสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร