ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Department of Innovation and Product Development Technology

เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ระบบคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การตลาดและการจัดการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงระบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและเหมาะสมต่อผู้บริโภค โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรทั้งพืช ผัก ผลไม้ ถั่วเมล็ดแห้ง เนื้อสัตว์รวมถึงพืชสมุนไพร โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร เช่น เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยใช้สารสกัดจากพืชและสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้มีการเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ในการจัดการกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาได้อีกด้วย

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Innovation and Product Development Technology)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-industry)

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือที่รู้จักในนาม IPD (Innovation and Product Development Technology) ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาไทย ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (B.Sc. Innovation and Product Development Technology) เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้การศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและรองรับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงระบบ ระบบคุณภาพ การตลาดและการจัดการ เป็นพื้นฐาน มีการเรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาได้ ทำให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง โดยประกอบด้วย 2 แขนง ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 แบบย่อ)

แขนงวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม (B.Sc. Innovation and Product Development Technology (Health and Beauty Product Development Technology) เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง และพืชสมุนไพร ให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อความงาม เป็นต้น

แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ (B.Sc. Innovation and Product Development Technology (Food Product and Package Design) เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าสนใจในขณะนั้น เช่น อาหารแนวใหม่ อาหารฟิวชั่น อาหารฟิวชั่น อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ รวมถึงเน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สวยงาม ทันสมัย และช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

 

แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยพัฒนา ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติกส์ ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและมิใช่อาหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทดสอบผู้บริโภค และทดสอบทางประสาทสัมผัส
  • นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ข้าราชการ ครู อาจารย์ ในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา
  • ประกอบอาชีพอิสระ
ระดับ หลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาเรียน ค่าเทอม
ปริญญาตรี (4 ปี) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

(หลักสูตรภาษาไทย)

–     แขนงวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

–     แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์

 

 

 

ภาคปกติ 141 หน่วยกิต

 

 

 

จ-ศ (09.00 – 16.00)

 

 

 

19,000 บาท (เหมาจ่าย)

 

ติดต่อภาควิชา
ที่ตั้ง: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอมอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

โทรศัพท์: +66(0) 3721 7312 แฟกซ์ +66(0)37 217312

ผู้ประสานงานภาควิชา: คุณสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ email sayan.s@agro.kmutnb.ac.th

Website: https://agro.kmutnb.ac.th/

Facebook: https://www.facebook.com/aikmutnb