343715378_1417758279024276_1423282168708953421_nภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

(Innovation and Product Development Technology ; IPD) มี 1 หลักสูตร คือ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

B.Sc. (Innovation and Product Development Technology) มุ่งให้การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและภาคแรงงาน ที่ครอบคลุมประชาคมจำนวนมาก นอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความสะดวกในการบริโภค รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรจึงได้คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆ เช่น การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร การบรรจุ การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้บริโภคมาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

–  เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

–  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพและประกันคุณภาพอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

–  ประกอบอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่าควบคุมกระบวนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์

–  ประกอบอาชีพอิสระ

รายละเอียด หลักสูตร IPD 2564