หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) :

เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ระบบคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร การตลาดและการจัดการ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงระบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และเหมาะสมต่อผู้บริโภค โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรทั้งพืช ผัก ผลไม้ ถั่วเมล็ดแห้ง เนื้อสัตว์ รวมถึงพืชสมุนไพร โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร เช่น เครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยใช้สารสกัดจากพืชและสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้มีการเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประโยชน์ในการจัดการกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พัฒนาได้อีกด้วย