null

อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
null

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พนิดา เรณูมาลย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ

รองศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์

หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
null

นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข

หัวหน้าสำนักงานคณบดี