รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ

คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

ที่ปรึกษาคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข

ที่ปรึกษาคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM)

รองศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์

หัวหน้าภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)

อาจารย์ ดร.สุกัญญา วงวาท

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กนกจันทร์ สานพภา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเชียร ศรีวิชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
null

อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและแผน
null

นางอุไรวรรณ เสนชู

หัวหน้าสำนักงานคณบดี