อาจารย์มีชัย ลัดดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์

หัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์

รักษาการแทน
หัวหน้าภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
null

นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข

หัวหน้าสำนักงานคณบดี