อาจารย์มีชัย ลัดดี
อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์
อาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ สุวรรณ์
อาจารย์สุกัญญา วงวาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรรณทิชา เศวตบวร
อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
อาจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์
อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ
อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทิมา ภูงามเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข
อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี
อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก
อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ
อาจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ