ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต. พิชัย ช่างแกะ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 🎊ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต. พิชัย ช่างแกะ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ🎊

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "ั பரிர் ขอแสดงความยินดีกับ KM ర5 (อท ว่าที่ ว่าที่ร.ต. ร.ต. พิชัย ช่างแกะ เนื่องม่กาทไ้รั่ังังรั ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแห ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรติจิทล ในคราวประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ทองนสีหายและื้อการาัพยากรมนุษย มอม. hrd.kmutnb.ac.th"

ชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่รอบ TCAS 4.1

อย่าลืม! ชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่รอบ TCAS 4.1

กำหนดการและวิธีเข้าระบบชำระเงินของนักศึกษาใหม่ที่ยืนยันสิทธิ์

ในรอบ TCAS 4.1 ประจำปีการศึกษา 2567

สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียม และ ค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้าระบบการชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2567

ที่เว็บไซต์ https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin

**เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง Username และ Password**

ตรวจสอบรายชื่อและดูกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ Link

—> https://drive.google.com/…/1k3…

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line : https://lin.ee/rZNXfTA

#TCAS67#KMUTNB#เด็ก67#Dek67#อุตสาหกรรมเกษตรKMUTNB#อกมจพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ประกาศกำหนดการของผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบ Tcas3 ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ประกาศกำหนดการของผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบ Tcas3 ประจำปีการศึกษา 2567
ดัง Link
กำหนดการ –> https://drive.google.com/file/d/1MHlJCIt0I_8eAsnt3ISxcHWJegk5HMma/view
ระบบชำระเงิน –> https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล #kmutnb #Tcas67 #DEK67

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 เวลา 08:30 – 16:00 น.

ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมเกษตร”

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมเกษตร” โดยได้เชิญวิทยากรทั้ง 3 ท่านมาให้ความรู้

1) คุณเอกชัย กลิ่นบำรุง วิศวกรไฟฟ้า

สังกัดสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2) คุณทรงพล แดงเสริมศิริ วิศวกร

สังกัดสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3) คุณศุภทิน ลีปรีชานนท์ วิศวกร

สังกัดสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริการวิชาการโดยเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปใบบัวบก”

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดย อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา ได้ให้บริการวิชาการโดยเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปใบบัวบก” แก่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลองสิบสาม ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลองสิบสาม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 10 คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ได้เข้าร่วมโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 11

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ได้เข้าร่วมโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 11 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยได้มีการนำเสนอผลงานองค์ความรู้ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1.ผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้บนเวที Show &Share จำนวน 1 เรื่อง ประเภทองค์ความรู้ ด้านวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชื่อเรื่อง เทคนิคเนียร์อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี ชื่อเจ้าผลงาน คือ อาจารย์ ดร.ยุรนันท์ บรรทัดจันทน์

2.ผลงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster จำนวน 1 เรื่อง ประเภทองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน ชื่อเรื่อง การใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส ชื่อเจ้าผลงาน คือ น.ส.สายฝน สีกานนท์