ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรม

Agro-Industry Research Center

274803214_1085614432279916_7759059185354268149_nประวัติศูนย์วิจัย

       คณะมียุทธศาสตร์การวิจัยที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะที่ประกอบด้วยบุคลากรหลายสาขาทางอุตสาหกรรมเกษตร  ทำให้สามารถดำเนินงานวิจัยในลักษณะที่เป็นกลุ่มวิจัย เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการ โดยเน้นงานวิจัยที่สามารถเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบภายในท้องถิ่นและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เข้าสู่เวบไซต์