ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรม

Agro-Industry Research Center

ข้อมูล คณะกรรมการ

อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์
อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์
นางสาวสุภัตรา จอมทรักษ์

นักวิทยาศาสตร์
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางสาวสายฝน สีกานนท์

นักวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาศูนย์วิจัย
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางสาววรรณดี สินสันธิเทศ

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"