สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Office of the Dean, Faculty of Agro-Industry

ข้อมูลทั่วไป

มีหน้าที่ในการให้บริการและสนับสนุนระบบบริหารจัดการของคณะฯ