สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Office of the Dean, Faculty of Agro-Industry

ข้อมูลบุคลากร

นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางสาวสุภัตรา จอมทรักษ์

นักวิทยาศาสตร์
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางสาวสายฝน สีกานนท์

นักวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยเลขาศูนย์วิจัย
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางธีราพร เครืออรุณรัตน์

นักวิชาการศึกษา
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางอุไรวรรณ เสนชู

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางสาววรรณดี สินสันธิเทศ

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางอาริยา รุ่งเรือง

นักวิชาการพัสดุ
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางสาวบุษยา กองแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางสาวรุ่งฤดี มั่นคง

นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

ว่าที่ ร.ต.พิชัย ช่างแกะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกิจการนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางอุษา พิลึกดีเดช

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

ว่าที่ ร.ต. จิระพงษ์ พิจารณา

วิศวกร
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางสายสุฎา งามวาจา

พนักงานบริการ
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางสาวณัฏฐาพร เทียนดำ

นักวิทยาศาสตร์
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นางสาวปัญจรารัฐฬ เจริญรอด

นักวิชาการพัสดุ
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"

นายวันเพ็ญ เกลี้ยงรส

พนักงานขับรถ
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"