เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้เชิงบูรณาการ ทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและทางการบริหารการจัดการ มีการศึกษาเทคโนโลยีแปรรูปหรือการมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รูปแบบต่างๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูงขึ้น ตามความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนทางการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเทคโนโลยี เช่น การจัดการการผลิต การจัดการคุณภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์การตัดสินใจ ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการอาหารที่ปลอดภัยและหลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) :

รายละเอียด ATM53 เพิ่มเติม

รายละเอียด FSM58 เพิ่มเติม

หลักสูตร FSM 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (M-FSM) :

รายละเอียดหลักสูตร ป.โท MFSM ปี 61

Profile MSc