• รอบปีการศึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561)
  • รอบปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560)
    • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการ Download ข้อมูลจาก YouTube” ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • รอบปีการศึกษา 2558  (1 สิงหาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559)
    • การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ google for applications  ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
    • การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา ดำเนินการวันที่ 1 กรกฎาคม 2559