แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะนำการรับสมัคร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะนำการรับสมัคร

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

#คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล#TCAS67#วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ#นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์#วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ#dek67#เรียนไหนดี#มจพ

โครงการสภาคณาจารย์และพนักงานประชุมสัญจร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

#คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้แทนบุคลากรของส่วนงานต่างๆ ในสังกัด มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ในโครงการสภาคณาจารย์และพนักงานประชุมสัญจร เพื่อรับฟังปัญหา หรืออุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ รวมถึงเพื่อการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโรงงานพาสเจอไรซ์ต้นแบบ ห้องปฏิบัติการระบบการผลิตดิจิทัล และห้องปฏิบัติแปรรูปอาหาร

#อุตสาหกรรมเกษตรkmutnb#อกมจพ#KMUTNB

โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ กำหนดจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติภัทท์ อ่วมเทศ จากบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันบริโภค

ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหารที่สำคัญของประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยาย

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 417 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

โครงการ ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกฎหมายอาหารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมอาหาร

📌 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล จัดโครงการ ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกฎหมายอาหารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมอาหาร

👨‍🏫 วิทยากรในการบรรยายคืออาจารย์ ดร. เจษฎา ทิพย์มณเฑียร อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้สอน Top 10 ของโลกจาก FSPCA อเมริกา

🔺ในวันที่ 12 มีนาคม 25667 เวลา 8. 45 – 16.30 ณ ห้อง 417 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

👉 ภาคเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง “กฎหมายและมาตรฐานการส่งออกสินค้าอาหารไปสหรัฐอเมริกา”

👉 ภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง ”Digital technology application for food supply chain”

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ