นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มาศึกษาดูงานและเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

1 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นำโดยดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีหลักสูตร ปวช.และปวส. สาขาวิทยาศาสตร์และโภชนาการจำนวน 100 คน
ที่ได้มาศึกษาดูงานและเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร โดยนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานได้เยี่ยมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะเช่น ห้องแปรรูปอาหาร และห้องเตรียมอาหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมจากแต่ละหลักสูตรที่เตรียมพร้อมให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มาเยี่ยมชมได้แก่
ฐานเรียนรู้เรื่องการหาวิตามินซีในน้ำผลไม้และอาหารโภชนาการสูง จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ (FSN),
ฐานเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการบะหมี่เพื่อสร้างรายได้จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการ (FSM)
และฐานเรียนรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมเกษตร จากหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)

Agro-Tech & Food Activities: 22 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

22 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม “โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยหลักสะเต็มศึกษา ภายใต้กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2566 (Agro-Tech & Food On Tour 2022)” ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน ⛩️การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านทักษะอาชีพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาที่เน้นการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้านของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตลอดจนได้ความรู้และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้จบหลักสูตรด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ภายในกิจกรรมได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติจากฐานเรียนรู้จำนวน 4 ฐานเรียนรู้ได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่1 จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ “ศึกเจ้าสังเวียนน้ำผลไม้ High Vitamin C by FSN” ฐานเรียนรู้ที่2 จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ “สู้แล้วรวย ด้วยบะหมี่ by FSM”ฐานเรียนรู้ที่3 จากหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Creative Thinking & Innovation…

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนต้นแบบจำนวน 9 คนจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคม

18 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนต้นแบบจำนวน 9 คนจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ภายใต้สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในกิจกรรม “โครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน กิจกรรมในช่วงเช้าได้มีการจัดอบรมการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม โดย ดร.โกศล น่วมบาง (คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.) ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีในโรงเรียนให้กับนักเรียนต้นแบบ ประกอบไปด้วย 3 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่ 1: เครื่องดื่มผงพร้อมชงจากสารสกัดมะระขี้นก ทีมวิทยากรนำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา (คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.) ครูพีรธัท ยิ่งเจริญ และครูสุพจน์ บุดดีขัน (โรงเรียนนทรีวิทยาคม) ฐานเรียนรู้ที่2: การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด ทีมวิทยากรนำโดย ผศ.ดร.…

เข้าพบผู้บริหารบริษัทสยามไบเซนต์คอมเมอร์เซียล จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสำรวจปัญหาในกระบวนการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา ดร.ดารัตน์ เดชอำไพ และ อ.มีชัย ลัดดี ร่วมกับทีมอาจารย์จากสถาบันการอาชีวศึกษา ได้แก่ อ.ชาญ จับฟั่น วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และอ.สัญญา โพธิ์วงษ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เข้าพบผู้บริหารบริษัทสยามไบเซนต์คอมเมอร์เซียล จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสำรวจปัญหาในกระบวนการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรของบริษัท
ซึ่งการเข้าพบและหารือในครั้งนี้จะส่งผลให้ทราบสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงรูปแบบในการผลิตของบริษัทได้ต่อไปในอนาคต

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-24 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 24 เรื่อง Excel

#นานาสาระTGIF Ep12-24 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 24 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ ——————————————– Ep12-24 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/MjpM75l8J64 #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://youtu.be/SW8tV9xy5Gs ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agro.kmutnb.ac.th/ #อก_มจพ. #บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น #นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ #วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ #วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ —————–…

นานาสาระTGIF Ep12-23 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-23 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 23 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. #คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ข่าวดี สำหรับนักศึกษาที่สมัครในรอบปีการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษาแรกเข้า แบบให้เปล่า ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน เปิดแล้วTCAS 4 โครงการรับตรง รอบ 2 เพิ่มเติม สำเร็จการศึกษา…

#ATMtheProject วันนี้ขอเสนอ… >> ผลของระดับอุณหภูมิของการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของเผือกผงและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

#ATMtheProject วันนี้ขอเสนอ… >> ผลของระดับอุณหภูมิของการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของเผือกผงและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ Effect of Drying Temperature Using a Tray Dryer on the Physical and Chemical Quality of Taro Powder and Its Business Possibilities << เป็น VDO นำเสนอโครงงานพิเศษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 >> นางสาวณัฐฐา วรรณา >> นางสาวอณิษา มูลแช่ม >> นางสาวธิติสุดา ทับเงิน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี >> อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ >>หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ >>ตัดต่อกราฟฟิกภาพและเสียง นางสาววรรณดี สินสันธิเทศ…