หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) :

FSN เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดทักษะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพื้นฐานให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่คงคุณค่าหรือมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะสมสำหรับผู้บริโภคในวัยต่างๆ และผู้บริโภคที่มีภาวะทางโภชนาการไม่สมดุล ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล

95952185_848133429006851_7075160804214964224_n

รายละเอียดหลักสูตร FSN เพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (โครงการปกติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (โครงการสหกิจศึกษา) หลักสูตรปรับปรุง 2561

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร