คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ต้อนรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผู้ผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานและหน่อไม้ไผ่ตง

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ต้อนรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผู้ผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานและหน่อไม้ไผ่ตง จำนวน 30 ราย

ในการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผู้ประกอบการ

หลักสูตร Kaizen for productivity improvement

ทำน้อย แต่… ได้มาก

อยากรู้ว่าทำยังไง

มาดูกัน!!!!

ในหลักสูตร

Kaizen for productivity improvement

“ไคเซ็น” เพื่อการเพิ่มผลผลิต

สนใจทักมาได้เลยน๊าาาาาา

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบปีการศึกษา 2565

โดยมี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานวิชาการ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด

4. นางทิพวรรณ เชียงพงศ์พันธุ์ กรรมการและเลขานุการณ ห้องประชุม 209 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการเกษตร (การทำไวน์ผลไม้)

โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการเกษตร (การทำไวน์ผลไม้) โดย ภาควิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาปราจีนบุรี และ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ประมาณ 50 คน ได้รับความรู้ ทาง ทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม ศูนย์ aic ที่มีเครื่องมือ ทันสมัย อยู่มากมาย และโครงการนี้ มีประโยชน์กับ ผู้ที่ได้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก

#อกมจพ#คณะอุตสาหกรรมเกษตร#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ#foodscience

โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

วันที่ 25 ก.ค. 2566 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

โดยได้รับเกียรติ์จากวิทยากรคือคุณรัตนาวดี พิมล นักโภชนาการปฏิบัติงาน กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และทีมวิทยากรร่วม มาเล่าประสบการณ์ และแนวทางการประกอบอาชีพนักโภชนาการให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)

ณ ห้อง 417 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

อบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม รุ่น 2 ตอนที่ 2

🌻วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 🌻 ตอนที่ 2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้ จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม รุ่น 2

ในงานนี้ ได้ทำ 2 ผลิตภัณฑ์

🍚 ผลิตภัณฑ์เส้นแก้ว โดย อ.ดร.สุกัญญา วงวาท

🌿 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสารสกัดจากธรรมชาติ โดย ผศ.ธีรวรรณ สุวรรณ์

🥰 งานนี้อิ่มทั้งท้อง เต่งทั้งผิว 🥰

+4

เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านโภชนาการ

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านโภชนาการ 

โดยวิทยากร คุณรัตนาวดี พิมล นักโภชนาการปฏิบัติงาน กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  

ณ ห้อง 417 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

โครงการอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ”

วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00น. สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมี อาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

74586592_2660894650642652_1107169893767184384_o

รูปภาพเพิ่มเติม