การพัฒนาการผลิตพาสต้าชนิดปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวหอมมะลิ

#ATMtheProject วันนี้ขอเสนอ… >> การพัฒนาการผลิตพาสต้าชนิดปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวหอมมะลิ Development of Gluten-free Penne from Jasmine Rice Flour >> โครงงานพิเศษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวลลติตา ทิพย์โสตร์ นางสาวอาภัสรา วงศ์เครือศร นางสาววันทนีย์ อินทร์วงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี >> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ การทดลองน่าสนใจมากมากเลย จากการใช้ แป้งข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์เส้นเพนเน่จากแป้งข้าวหอมมะลิ โปรตีนไข่ขาว โปรตีนถั่วเหลือง ไฮโดรคลอลอยด์ 2 ชนิด คือ กัวร์กัม และ แซนแทนกัม โดยผลการทดลองพบว่า การใช้โปรตีนร่วมกับไฮโดรคลอยด์ จะทำให้ผลทางคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีกว่าการใช้โปรตีนเพียงอย่างเดียวและมีคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสที่ดีขึ้นอีกด้วย >> ขอขอบคุณ นักศึกษา FSN นางสาวลลติตา ทิพย์โสตร์ นักศึกษา…

Agro-Tech & Food Activities: 22 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

22 มิถุนายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม “โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยหลักสะเต็มศึกษา ภายใต้กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2566 (Agro-Tech & Food On Tour 2022)” ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน ⛩️การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านทักษะอาชีพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาที่เน้นการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้านของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตลอดจนได้ความรู้และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้จบหลักสูตรด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ภายในกิจกรรมได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติจากฐานเรียนรู้จำนวน 4 ฐานเรียนรู้ได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่1 จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ “ศึกเจ้าสังเวียนน้ำผลไม้ High Vitamin C by FSN” ฐานเรียนรู้ที่2 จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ “สู้แล้วรวย ด้วยบะหมี่ by FSM”ฐานเรียนรู้ที่3 จากหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Creative Thinking & Innovation…

เข้าพบผู้บริหารบริษัทสยามไบเซนต์คอมเมอร์เซียล จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสำรวจปัญหาในกระบวนการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา ดร.ดารัตน์ เดชอำไพ และ อ.มีชัย ลัดดี ร่วมกับทีมอาจารย์จากสถาบันการอาชีวศึกษา ได้แก่ อ.ชาญ จับฟั่น วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และอ.สัญญา โพธิ์วงษ์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เข้าพบผู้บริหารบริษัทสยามไบเซนต์คอมเมอร์เซียล จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสำรวจปัญหาในกระบวนการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรของบริษัท
ซึ่งการเข้าพบและหารือในครั้งนี้จะส่งผลให้ทราบสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงรูปแบบในการผลิตของบริษัทได้ต่อไปในอนาคต

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-24 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 24 เรื่อง Excel

#นานาสาระTGIF Ep12-24 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 24 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ ——————————————– Ep12-24 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/MjpM75l8J64 #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://youtu.be/SW8tV9xy5Gs ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agro.kmutnb.ac.th/ #อก_มจพ. #บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น #นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ #วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ #วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ —————–…

นานาสาระTGIF Ep12-23 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-23 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 23 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. #คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ข่าวดี สำหรับนักศึกษาที่สมัครในรอบปีการศึกษา 2565 มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษาแรกเข้า แบบให้เปล่า ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน เปิดแล้วTCAS 4 โครงการรับตรง รอบ 2 เพิ่มเติม สำเร็จการศึกษา…

#ATMtheProject วันนี้ขอเสนอ… >> ผลของระดับอุณหภูมิของการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของเผือกผงและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

#ATMtheProject วันนี้ขอเสนอ… >> ผลของระดับอุณหภูมิของการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของเผือกผงและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ Effect of Drying Temperature Using a Tray Dryer on the Physical and Chemical Quality of Taro Powder and Its Business Possibilities << เป็น VDO นำเสนอโครงงานพิเศษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 >> นางสาวณัฐฐา วรรณา >> นางสาวอณิษา มูลแช่ม >> นางสาวธิติสุดา ทับเงิน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี >> อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรี คุณจันทร์สมบัติ >>หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ >>ตัดต่อกราฟฟิกภาพและเสียง นางสาววรรณดี สินสันธิเทศ…