แนะนำเวปไซต์

สำนักงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา                             http://www.mua.go.th/users/bhes/

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.                              http://www.kmutnb.ac.th/qa.php

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)       http://www.onesqa.or.th/th/index.php

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)                          http://www.cupt.net/home.php