งานประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการหลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มจพ.

ประกาศ มจพ. เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
——————-
กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มจพ.
แจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในการทำงาน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

 

งานวิชาการ

คู่มือการเขียนคำร้องนักศึกษา
ใบมอบฉันทะการลงทะเบียนวิชาเรียน
ประเภทคำร้อง
ใบการโอนวิชาเรียน

คำร้องขอลงทะเบียนกรณีลงกับเจ้าหน้าที่

คำร้องขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย

คำร้องขอลาออก

คำร้องขอเอกสารการศึกษา

หนังสือมอบอำนาจรับเอกสารการศึกษาแทน

แบบฟอร์มขอ User Account เพื่อใช้บริการ Internet

คำร้องขอเอกสารการศึกษา

ใบกำกับข้อสอบ

รูปแบบใบปะหน้าข้อสอบ

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ สานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มจพ.ปราจีนบุรี

 

งานบุคคล

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล KMUTNB
แบบฟอร์มการลา
ใบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ติดตามและประเมินผลการนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

 

งานการเงิน

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรใหม่
ใบรับจ้าง(ใบแทนใบเสร็จรับเงิน)
หนังสือมอบอำนาจ
ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม
ขั้นตอนการยืมเงินทุนหมุนเวียน
บันทึกขออนุมัติไป มจพ.กรุงเทพ
หนังสือคู่มือเส้นทางรถประจำทาง
ใบยืมเงิน
ใบคำร้องขออนุมัติซื้อโครงงานพิเศษ
ก.บ.ม.สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายและเงินยืมทุนหมุนเวียน 2555
บันทึกขอซื้อวัสดุ SpecialProject ATM
บันทึกขอซื้อวัสดุ SpecialProject APD
บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในวิชา Product development lab II
บันทึกขอใช้ใบจ้าง Special Project
บันทึกขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่อง วิชาโครงงานพิเศษ

 

ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ เพื่อการเลี้ยงชีพสำหรับ พ.ราชการและ พ.พิเศษ 2555

บันทึกขอซื้อวัสดุ SpecialProject APD
คู่มือการจัดทำเบิกวิชาโครงงานพิเศษ

 

ระเบียบงานการเงิน

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ

การปฎิบัติงานและหลักการเบิกจ่ายเงินวิชาโครงงานพิเศษ

 

การปฏิบัติงานนอกเวลา

ขั้นตอนการขอปฏิบัติงานนอกเวลา
บันทึกขออนุมัติปฏิบัตินอกเวลา

ก่อนและหลังทำงานนอกเวลา

ใบลงเวลา

ระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ

 

งานพัสดุ

แบบบันทึกขอยืมพัสดุ (PDF)
แบบบันทึกขอยืมพัสดุ (JPG)
ใบขอซื้อ ATM
ใบขอซื้อ APD

ขอให้สอบราคาจ้าง

แจ้งซ่อมครุภัณฑ์

ใบขอจ้างวิธีตกลงราคา

ใบขอซื้อครุภัณฑ์ (ต่ำกว่า 5,000 บาท)

ใบขอซื้อครุภัณฑ์ วิธีตกลงราคา(เงินรายได้)

ใบขอให้จัดหา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

 

งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ

ใบขออนุมัติใช้รถยนต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร(Word)
การใช้ยานพาหนะ 
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จากกองงาน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมบำรุงเครื่องมือ

 

งานวิทยาศาสตร์

ระเบียบการขอใช้เครื่องมือและครุภัณฑ์
ใบขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ

ใบขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ สำหรับบุคคลภายนอกคณะ

 

ฝึกงาน

อก. 01 คำร้องออกหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
อก. 02 คำร้องออกหนังสือส่งตัวฝึกงาน

แบบตอบรับนักศึกษา เข้าฝึกงาน

ประวัตินักศึกษาฝึกงาน

แผนที่การตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

แสดงขั้นตอนการฝึกงาน

ประวัตินักศึกษาฝึกงาน

รายชื่อบริษัทฝึกงาน

 

ศูนย์วิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ระเบียบการขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
การขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ
สัญญาขอรับทุนวิจัย
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ศว-อก ขอทุนวิจัย
แบบขอเสนอพิมพ์ตำรา
ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร (Word)(PDF)
ค่าตอบแทนพิมพ์วารสาร
รูปแบบการพิมพ์ตำรา
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการประเภทฝึกอบรม บรรยาย วิทยากร ให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการวิชาการประเภท การตรวจสอบ ทดสอบ และวิจัย