ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Department of Innovation and Product Development Technology

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์
อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ
อาจารย์สุกัญญา วงวาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุรัฐนันท์ คงวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ สุวรรณ์
อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข
นางอุไรวรรณ เสนชู

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
ประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ"