มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศ เรื่อง การให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศ เรื่อง การให้ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มจพ. มอบทุนช่วยเหลือฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ โรงงานย่านกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ยื่นคำร้องและหลักฐานเพื่อขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -31 กรกฎาคม 2564 สมัครทุนได้ที่ https://bit.ly/3xros1U คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษา (1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต ขอทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ ใบจองวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน ที่ไม่หมดอายุ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษาปรากฎตามภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ซึ่งบ้านนักศึกษาต้องอยู่ในรัศมีใกล้โรงงานฯ ไม่เกิน 10 กิโลเมตร บันทึกประจำวันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือคำรับรองของทางราชการ ส่วนตำบลที่นักศึกษามีทะเบียนบ้าน (อบต.) โดยการ Up Load เอกสารแนบผ่าน Google Form (2) เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยแท้จริง…

งานปฐมนิเทศนักศึกใหม่ 2564

😊😊เก็บตกภาพบรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น และอัดแน่นด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
🚩ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 ในวันที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น. แบบออนไลน์

🚩สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์

🚩สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์
🎯เรื่อง “การจัดแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อรองรับปีงบประมาณ 2565”
ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 111, 209 และ 402 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
โดยมีคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดพิธีการสัมมนาและกล่าวนโยบาย ให้กับบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
หลังจากนั้น มีการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร”
โดยวิทยากร นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาธุรกิจ บมจ.มิตรภาพโภคภัณฑ์
ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มทบทวนแผนปฏิบัติการและจัดทำแผนปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-9 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 3 เรื่อง Alkaloids : Classifivation

#นานาสาระTGIF Ep11-9 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 3 เรื่อง Alkaloids : Classifivation โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง รอบสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 28 มิถุนายน 2564 สมัครได้ที่:http://admission.kmutnb.ac.th/ 1. น้องๆ ปี 1 สมัคร ICIT Account กัน https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4216789695053132 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

#นานาสาระTGIF Ep11-8 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 2

#นานาสาระTGIF Ep11-8 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 2 โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง รอบสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 28 มิถุนายน 2564 สมัครได้ที่:http://admission.kmutnb.ac.th/ 1. #เปิดกล่องนักวิจัย “ผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4202711916460910 2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงาน Innovative Product (IP) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4207743069291128 3. ไปย้ายข้อมูลกันครับ ใน Google Drive จะมีผลเดือน ก.ค.…

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงาน Innovative Product (IP)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงาน Innovative Product (IP)
ผลงานเยลลี่พร้อมดื่มจากน้ำหยวกกล้วยน้ำว้าเสริมเส้นใยสับปะรด จากงาน KMUTNB INNOVATION AWARDS 2021 “งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 ” นะคะ
โดยนักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นางสาวสุธิดา บัวศีรี และ นางสาวนิราภรณ์ โลนุช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ควบคุมทีมค่ะ ❤️❤️❤️

#นานาสาระTGIF Ep11-7 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 1

#นานาสาระTGIF Ep11-7 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 1 โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ช่วงสาระดีๆ by #ipdkmutnb กลูเตน โปรตีนสำคัญที่มีอยู่ในธัญพืชพวกข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวไรย์ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4182617205137048 2. บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS3 admission1 และ 2 ในรูปแบบออนไลน์ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร …ยินดีกับน้องๆที่จะมาเป็นลูกพระจอมด้วยกันครับ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4183238901741545 3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4188569794541789 4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประผลสอบสัมภาษณ์ TCAS3 ประจำปีการศึกษา 2564 …มาเป็นลูกพระจอมด้วยกันนะ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4188637821201653…

ช่วงสาระดีๆ by #ipdkmutnb สำหรับวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับกลูเตน

ช่วงสาระดีๆ by #ipdkmutnb ช่วงปิดเทอมนี้เรามีสาระความรู้ดีๆ จากพี่ๆเพื่อนๆชาว ipd มาเล่าให้ฟังนะคะ สำหรับวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับกลูเตน โปรตีนสำคัญที่มีอยู่ในธัญพืชพวกข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวไรย์ โดยพี่ๆสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่ 3 มาฝาก อย่าลืมติดตามสาระดีๆได้
fb: ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ig: kmutnb.ipd

💡💡EP. 12 ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน COCEAM2021💡💡

EP. 12 ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในงาน COCEAM2021 +++พลาดไม่ได้ ความรู้ดีดีแบบจุกจุกกันไปเล๊ยย+++ สำหรับการบรรยายพิเศษที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป ในงาน COCEAM2021 ที่จัดขึ้นโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี >> ในเรื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (CWIE) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร >> และ การบรรยายพิเศษ: เรื่อง พลิกมุมคิดวิกฤต คือ โอกาส สถานการณ์ Covid-19 กับธุรกิจด้านอาหาร โดย คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล นักวิชาการอิสระ …..เนื้อหาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ในยุค New Normal แบบนี้ แอดมินขอย้ำเลยว่างานนี้ “ห้ามพลาด” เพราะเดี๋ยวจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่องน๊าาาา^^ >>>สามารถรับชม LIVE ได้ทางแฟนเพจของ COCEAM…

EP. 11 ขอเชิญรับฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์ Covid-19”

EP. 11 ขอเชิญรับฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์ Covid-19” +++พลาดไม่ได้+++ สำหรับการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในช่วงสถานการณ์ Covid-19” ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นี้ เวลา 13.00-14.30 น. ในงาน COCEAM2021 ที่จัดขึ้นโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี >>>สามารถรับชม LIVE ได้ทางแฟนเพจของ COCEAM ได้เลยนะคะ<<< ……………………………………………………………………………………….. ~ สำหรับขั้นตอนการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ COCEAM 2021 ง่ายนิดเดียว จะเป็นยังไงนั้น ตามแอดมินมาเล๊ยยย … #ขั้นตอนการส่งCOCEAM2021 1.ผู้ส่งผลงานเลือกรูปแบบการนำเสนอผลงาน ซึ่งมี 2 รูปแบบ ดังนี้ – การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า – การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 2. เอกสารผลงานที่ต้องส่งเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา มี 2 รูปแบบ ดังนี้ –…