FOOD INNOVATION & QUIZ BOWL 2018

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 #คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัด “โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่สากล”  ประเภทนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ ประเภทบุคคลภายนอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมกับ “โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล”  ประเภทนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ ประเภทบุคคลภายนอก (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ณ โรงแรมวิลล่า วิชชาลัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้ ✅ #โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรฯ ️ #ประเภทนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  #รางวัลชนะเลิศ ทีม : Rules of Survival ผลิตภัณฑ์ : ขนมจีบไก่สอดไส้แกงเขียวหวาน 1.นางสาวคณิตา ทนะขว้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 2.นางสาวกมลทิพย์ ศรีวงษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 3.นางสาวศุภธิดา จันทรคูณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 4.นายฉัตรเกษตร ไทรงาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ (หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ATM) เข้าต้อนรับคณะตัวแทนจากเครือ SUNGROUP

วันนี้ (18 มกราคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ (หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ #ATM) เข้าต้อนรับคณะตัวแทนจากเครือ #SUNGROUP 🐣🐔ที่ได้มาเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งานให้กับ #นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร #มจพ. เพื่อเป็นการรองรับการขยายหน่วยธุรกิจและกำลังการผลิตของบริษัท ณ ห้อง 417 ชั้น 4 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.

ทางคณะ #ขอขอบคุณ 🙏🙏🙏 ทางเครือ SUNGROUP ที่ให้โอกาสนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ในครั้งนี้

26814623_1686783791387081_6355472280138386870_n

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครนักศึกษาใหม ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.3 ปวช. ปวส.) และโครงการรับตรง 29 จังหวัด (สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.6)
1. โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.3 ปวช. ปวส.)
**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.60 – 20 ก.พ.61**
1.1 ระเบียบการรับสมัคร
http://www.admission.kmutnb.ac.th/data_entranceatkmutnb_2561.pdf
1.2 สมัครเรียน
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2F

2. โครงการรับตรง 29 จังหวัด (สำหรับผู้สมัครวุฒิ ม.6)
**รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.60-2 เม.ย.61**
2.1 ระเบียบการรับสมัคร
http://www.admission.kmutnb.ac.th/datarubtong-29province2561.pdf
2.2 สมัครเรียน
http://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2F

 

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และทีมวิจัย มจพ. ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผักชีส่งออก จ.ราชบุรี

วันนี้ (7 ธ.ค. 2560) ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และทีมวิจัย มจพ. ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผักชีส่งออก จ.ราชบุรี ด้วยสาเหตุเนื่องจากผักชีในกระบวนการผลิต ต้องทิ้งประมาณ 10% (5 ตัน)ต่อเดือน ทางโรงงานจึงต้องการแปรรูปผักชีให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ในการเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ นำทีมโดย คุณอนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ นักบริหารพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

24796488_1646118808786913_852798703001236972_n

 

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตาเรียนดี
และเรื่องรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนที่ทำคุณงามความดี
และให้บริการแก่สังคม

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตาเรียนดี
Link : https://goo.gl/2zcd7v

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนที่ทำคุณงามความดีและให้บริการแก่สังคม
Link : https://goo.gl/FNHKNN

24300991_1644999865565474_1417728828424455361_n