เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 #คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัด

“โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่สากล” 
ประเภทนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ
ประเภทบุคคลภายนอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมกับ

“โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล” 
ประเภทนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
และ ประเภทบุคคลภายนอก (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ณ โรงแรมวิลล่า วิชชาลัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 

ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

 #โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรฯ
 #ประเภทนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
 #รางวัลชนะเลิศ
ทีม : Rules of Survival
ผลิตภัณฑ์ : ขนมจีบไก่สอดไส้แกงเขียวหวาน
1.นางสาวคณิตา ทนะขว้าง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
2.นางสาวกมลทิพย์ ศรีวงษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
3.นางสาวศุภธิดา จันทรคูณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
4.นายฉัตรเกษตร ไทรงาม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
5.นายสุธี พิทักษ์วาปี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
ทีม : Seasons Change
ผลิตภัณฑ์ : Pumpkin porridge
1.นางสาวปัณณพร รัตนมุง
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3
2.นางสาวรัตนกาญจน์ แพทย์เจริญ
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3
3.นางสาวชรัณรัตน์ จันทร์พัฒนะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
4.นางสาวปรียาภัทร วงสากล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
5.นางสาวกมลทิพย์ สุทธิศิลป์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
6.นางสาวพัชราภรณ์ โป๊ฮง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
ทีม : ๖บุษบา
ผลิตภัณฑ์ : คำหวาน
1.นางสาวกมลวรรณ สมบูรณ์ศิริ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
2.นางสาวจุฑามาศ พงษ์ศิริยะกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
3.นางสาวชลาธาร น้อยสำแดง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
4.นางสาวพัชราภรณ์ คงเจริญ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
5.นางสาวชนิกานต์ รัตนโสม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
6.นางสาวศิรินภา ช่างนำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
#รางวัลชมเชย
ทีม : Fighto!
ผลิตภัณฑ์ : ICE HERB
1.นางสาวกัณฐมณี ศรีมณี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
2.นางสาวเพ็ญนภา แสงเพ็ชร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
3.นางสาวศศิยา สมบูรณ์ผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
4.นางสาววิจิตรา อิสระฉันท์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
5.นางสาวขนิษฐา ฝาชัยภูมิ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
 #ประเภทบุคคลภายนอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 #รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ จ.ปราจีนบุรี
ทีม : Healthy Stars
ผลิตภัณฑ์ : GRAIN SNACK
1. นายพุทธรัตน์ ภาคกล้า
2. นางสาวพรพิชญา รักกิจ
3. นางสาวจิตติญา นาทุม
4. นางสาวจิดาภา วรศรี
5. นางสาวปิยณิดา ใสหาร
6. นางสาวนิภาธร ร่วมใจ
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ทีม : On the Top
ผลิตภัณฑ์ : เมี่ยงปลาเผากึ่งสำเร็จรูป “ฟูโก๊ะฟิช” (fugofish)
1. นางสาวรุ่งทิพย์ เชือกกระโทก
2. นางสาวชัชชญา โอสถานนท์
3. นายอภิชัย เทศทอง
4. นายอริญชย์ มหิทธิภิญโญ
5. นางสาวสริตา ไขแก้ว
6. นางสาวกนกพร ประเสริฐ
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี
ทีม : PKN
ผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกนรกปลาร้า 8 เซียน
1. นายสิธิกร ปาริยะวงศ์
2. นางสาวพรกมล จรัญวาศน์
3. นางสาวสกาวฟ้า กิ่งมะริด
4. นางสาวกัลยรัตน์ วิจิตราพันธ์
5. นางสาวอรวรรณ ดาวแจ้ง
6. นางสาวสราลี บุญมี
#รางวัลชมเชย
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ จ.ปราจีนบุรี
ทีม : Gen Y
ผลิตภัณฑ์ : HERB & CHIP
1. นางสาวชิดกมล เกษกี
2. นางสาวปณิดา ปิยนิธิวัฒน์
3. นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์
4. นางสาวรินรดา แดงปรก
5. นางสาวสวรรยา พูลแช่ม
6. นางสาวอมราวดี พึ่งเกษม

 #โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรฯ
 #ประเภทนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
 #รางวัลชนะเลิศ
1.นางสาวฌัชพักต์ แจ่มปรีชาสกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2
2.นางสาวชนากานต์ รุ่งปัจฉิม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2
3.นางสาวกาญจนา ชูสกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2
4.นายพงศกร หลวงบรรเทา
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
1.นายณพงศ์ธร สถิตยะบุตร
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3
2.นายพีรพล ไทยสม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ชั้นปีที่ 3
3.นางสาวอนัญญา แก้วไทรฮุน
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3
4.นางสาวสุพิชาภัทร์ รักษา
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
1.นายเมธาสิทธิ์ ไชยวรรณ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 4
2.นายธีรวัฒณ์ พุ่มโพธิ์ทอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 4
3.นายปวริศ ปัญญาวัฒนานนท์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ชั้นปีที่ 4
4.นายปฐวี เพิ่มวงศ์นิติกร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 2
 #ประเภทบุคคลภายนอก (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 #รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
1. นางสาวศุภลักษณ์ ไพโรจน์อมรชัย
2. นางสาวสุวัชรียา จันทร์บัว
3. นางสาวกิตติวรรณ สังสมศักดิ์
4. นางสาวธัญธนา ศิริสวัสดิ์
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว
1. นางสาวจิราภรณ์ ชอบสุข
2. นางสาวสุวนันท์ ผ่องศรี
3. นางสาวจุติภัทร พลรัตน์
4. นางสาวนิยดา นามดา
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จ.ปราจีนบุรี
1. นางสาวอรอิน ยินดี
2. นางสาวจรรยพร ปิ่นเกิด
3. นางสาวสายฝน เพ็ญฉาย
4. นางสาวสิรีธร โนนพยอม

27173755_1697053063693487_6914616499797227857_o

ดูรูปภาพเพิ่มเติ่ม