ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง นายนคร นิรุตตินานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และนายเอกสิทธิ์ ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจพ. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิราช มิ่งขวัญ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิตและส่งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋องมากกว่า ๔๐ ปี มีกำลังการผลิตประมาณ ๕๖๐ เมตริกตันต่อวัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกด้วยคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า และในส่วนของ บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งใช้เห็ดถั่งเช่า
สีทองมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเสริมนี้ มีฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ จังหวัดปราจีนบุรี บริษัทยังมุ่งมั่นและทุ่มเทในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้
มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจนบนพื้นฐานความประสงค์ร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่าง บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท เอซีเอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการนี้เพื่อความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการ
การวิจัยและบริการวิชาการ ในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีศักยภาพร่วมกัน รวมถึงพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้มีศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาให้เกิดนวัตกรรม สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
27503458_1698672050198255_1848765711292767563_o

รูปภาพเพิ่มเติม