FOOD INNOVATION & QUIZ BOWL 2018

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 #คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัด “โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่สากล”  ประเภทนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ ประเภทบุคคลภายนอก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมกับ “โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล”  ประเภทนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และ ประเภทบุคคลภายนอก (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ณ โรงแรมวิลล่า วิชชาลัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้ ✅ #โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรฯ ️ #ประเภทนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี  #รางวัลชนะเลิศ ทีม : Rules of Survival ผลิตภัณฑ์ : ขนมจีบไก่สอดไส้แกงเขียวหวาน 1.นางสาวคณิตา ทนะขว้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 2.นางสาวกมลทิพย์ ศรีวงษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 3.นางสาวศุภธิดา จันทรคูณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3 4.นายฉัตรเกษตร ไทรงาม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ…