พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยอธิการบดีมอบหมายให้คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี เป็นผู้แทนการลงนาม พร้อม อาจารย์สุกัญญา วงวาท เป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ AIC นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้งยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ อนึ่ง สำหรับพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ AIC ในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร…

kmutnb.ipd “เทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร”

kmutnb.ipd เจ้าของผลงาน: ศุภร กลิ่นคง นักศึกษาชั้นปีที่1 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร”

https://www.instagram.com/p/B8x6vakntuW/…

 

ขอแสคงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ขอแสคงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งต่อระดับภาคกลางตอนบน

1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายณัฐภัทร บุญนารอ
2. ประเภทนานาชาติ โดยนางสาวธนัญญา พันธ์สุวรรณ และ นางสาวธนวรรณ บุญรัตนกรกิจ

Goodbye senior AI gala premier

ภาพบรรยากาศ “งาน Goodbye senior AI gala premier” จัดเพื่อแสดงความยินดีล่วงหน้าในการสำเร็จการศึกษาแก่พี่ปี 4 รุ่น AI-14 โดยรุ่นน้องนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรปี 1-3 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

IMG_5103

รูปภาพเพิ่มเติม

 

ประยุกต์ใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตลาดยุคใหม่

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัด “โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้ เรื่องประยุกต์ใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตลาดยุคใหม่” โดยวิทยากร คุณทิวาพร พรหมรัตน์ และ คุณดนัย สมมาตย์ ณ ห้อง 408 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

87857086_2661445340590756_5989871178955620352_n

รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) ณ ห้อง 216 ชั้น 2 มจพ. ปราจีนบุรี

#หลักธรรมาภิบาล
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี87783417_521528045167043_1393286304195674112_n

โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่

ภาพบรรยากาศ “โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ. ดร.ภัทริยา งามมุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ผศ.ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโดยงานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

IMG_5136

รูปภาพเพิ่มเติม

เข้าศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ ปราจีนบุรี

#การเยี่ยมชมสถานประกอบการ 🚎🚌🍃🎋👩‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👦‍👦
นักศึกษาชั้นปี 4 และนักศึกษาสหกิจศึกษาปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ ปราจีนบุรี
#HerbCity
#แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
#ชมการผลิตจริงถึงไลน์ปฏิบัติ
#การจัดการคลังสินค้า

S__40419591

 

#ช่วงนานาสาระTGIF วันนี้เราจะมานำเสนอ VDO ในเรื่อง “Latin Square (LS)”

สวัสดีวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 #ช่วงนานาสาระTGIF วันนี้เราจะมานำเสนอ VDO ในเรื่อง “Latin Square (LS)” เป็นตอน EP2-8 โดย ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข ในเนื้อหาจะอธิบายถึง

การวางแผนแบบ Latin Square เปรียบเทียบกับแผนอื่นๆ
วิธีการสุ่ม Latin Square จะมีวิธีการสุ่มอย่างไร
ตัวอย่างการคำนวณ Latin Square
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel กับโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ผล Latin Square
เชิญรับชมได้ครับ

โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ได้จัด “โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 8” ให้กับนักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. ปราจีนบุรี

#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

87042118_2749714388460107_163778330040991744_n

รูปภาพเพิ่มเติม