คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

18 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาจารย์ได้เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.ยุทธชัย ทองอินทร์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพูดคุยในประเด็นความร่วมมือ และแนวทางในการที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรจะเข้าไปช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ดร.ยุทธชัย ยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย
131435915_3699034226828684_4310946895228998340_o
รูปภาพเพิ่มเติม

#นานาสาระTGIF ขอนำเสนอ EP8-1 การวิเคราะห์โปรตีน

ต้อนรับเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านี้ #นานาสาระTGIF ขอนำเสนอ EP8-1 การวิเคราะห์โปรตีน โดยนักศึกษา #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับชมกันเลย ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. นางสาวอรัญญา อินเสา นักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3687975391267901 2. โครงการพัฒนาเครือข่ายนักนวัตกรรมรุ่นเยาว์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3690694627662644 3. ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3691319404266833 4. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3695600260505414 5. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ปีงบประมาณ 2564 และแนะนำการสมัครผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3695785367153570 6. งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” กิจกรรมการเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill)…

การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเครื่องจักรเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” การเพิ่มทักษะบุคลากรผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Reskill) ภายใต้โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และหน่วยงานเครือข่าย ITC ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

131511207_3695868793811894_23486946411146392_o

รูปภาพเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

😀ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ดังต่อไปนี้
1.อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
2.อาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ
3.อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง
🙂และขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกจันทร์ สานพภา ที่ได้สำเร็จการศึกษา Ph.D.(Food Science) จาก College of Agriculture
Department of Food Science
National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan🌎

131300107_385411999409958_8020053807775599604_n

โครงการพัฒนาเครือข่ายนักนวัตกรรมรุ่นเยาว์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายนักนวัตกรรมรุ่นเยาว์ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1” โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนดังต่อไปนี้
1.โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
2.โรงเรียนอรัญประเทศ
3.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
4.โรงเรียนกบินทร์วิทยา
5.โรงเรียนสระแก้ว
6.โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
7.โรงเรียนมารีวิทยา
ณ ห้องเรียนบรรยาย ห้อง 417 ชั้น 4 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และทราบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรใน อนาคต
2. เพื่อให้ทราบบทบาทของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในการพัฒนากําลังคนด้านอุตสาหกรรมเกษตรของ ประเทศ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง
4. เป็นประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนําคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
130841212_3690678204330953_5488706592400540917_o

นางสาวอรัญญา อินเสา นักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation)

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563
นางสาวอรัญญา อินเสา นักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation) ซึ่งผลงานเป็นส่วนหนึ่งในวิชาโครงงานพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ” Structure formation and the properties of alginate-wheat protein based as meat analogues” ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020) ณ โรงแรม AVANI+ riverside เจ้าพระยา กรุงเทพฯ
197930

EP7-5 #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ #ปริญญาโท

#นานาสาระTGIF วันนี้เป็น VDO ประชาสัมพันธ์คณะ สุดปัง!! ชุดสุดท้ายของ EP7 แล้วนะครับ นำเสนอ EP7-5 #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ #ปริญญาโท ซึ่งอยู่ในภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (Department of Agro-Industry Technology and Management; ATM) คณะอุตสาหกรรมเกษตร การเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง รับชมกันเลย ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. วันที่ 7-8 ธ.ค. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์สร้างสุขให้สนุกกับงาน” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3673807116018062 2. VDO ผลงานนักศึกษาสหกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ https://www.facebook.com/aikmutnb/videos/715032526064520/ 3. ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคตตามนโยบายแผนพัฒนาประเทศ” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3676021322463308 4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียนชั้น ม.6 ณ…

วันที่ 7-8 ธ.ค. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์สร้างสุขให้สนุกกับงาน”

วันที่ 7-8 ธ.ค. 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์สร้างสุขให้สนุกกับงาน” โดยวิทยากร นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาธุรกิจ บมจ.มิตรภาพโภคภัณฑ์ และ นายสัตวแพทย์โสภณ คงเทศ ที่ปรึกษา บมจ.มิตรภาพโภคภัณฑ์
โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้บุคลากรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะ พัฒนานักศึกษา พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาประเทศชาติได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กร มีความสุข พัฒนาศักยภาพตนเองในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข
129513455_3673806722684768_5636028961572443791_o

#นานาสาระTGIF EP7-4

วันศุกร์ของสัปดาห์ พบกับความรู้ช่วง #นานาสาระTGIF EP7-4 วันนี้มี VDO น่ารักๆ แนะนำ #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FSN อยู่ในภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (Department of Agro-Industry Technology and Management) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ว่ามีการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง รับชมกันเลย ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. วันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้วยระบบสะเต็มศึกษา” ครั้งที่ 1 : https://www.facebook.com/…/a.36548728…/3654872881244819/ ครั้งที่ 2 : https://www.facebook.com/…/a.36576283…/3657628534302587/ ครั้งที่ 3 : https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3662731997125574 2. เรียนเชิญ อาจารย์/นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสาธิตการใช้งาน เครื่องมือ ”ชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตเครื่องสำอาง” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3657543527644421 3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน…

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้วยระบบสะเต็มศึกษา”

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้วยระบบสะเต็มศึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ. ปราจีนบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มอบป้ายโรงเรียนเครือข่าย ให้กับ นายสุพล จันทะนามศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี และได้กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานที่ 1 : เรียนรู้กับอาหารและการจัดการ
ฐานที่ 2 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนวทางการรับสมัครนักศึกษา
ฐานที่ 3 : สนุกเรียนรู้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฐานที่ 4 : สนุกเรียนรู้กับอาหารและโภชนาการ
ซึ่งแต่ละฐาน ใช้เวลาเรียนรู้ฐานละ 40 นาที
128016118_3654872884578152_9087081715557912484_o