โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ได้จัด “โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 8” ให้กับนักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. ปราจีนบุรี

#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

87042118_2749714388460107_163778330040991744_n

รูปภาพเพิ่มเติม

Business model, Brand DNA และการประยุกต์ใช้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ในเรื่อง Business model, Brand DNA และการประยุกต์ใช้ โดยคุณปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ณ ห้อง 432 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

87389694_2887228531342595_2970135142640648192_o

รูปภาพเพิ่มเติม

การจัดการด้านสุขาภิบาลโรงงานเปิดใหม่: กรณีศึกษา บริษัท วีที สวีท แอนด์ ฟู้ด อินโนเทค จำกัด

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
ในเรื่องการจัดการด้านสุขาภิบาลโรงงานเปิดใหม่: กรณีศึกษา บริษัท วีที สวีท แอนด์ ฟู้ด อินโนเทค จำกัด
โดยคุณสันต์อาวี กรรณล้วน และ ดร.รสรินทร์ รุจนานนท์ ณ ห้อง 417 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

85191552_2881297831935665_7650129502059626496_o

รูปภาพเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร”

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร” ณ ห้อง 307 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิทยากร ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก ชลิตังกูร และ นางสาวกนกกานต์ ชลิตังกูร เจ้าของร้าน Coffee I NEED U ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ทั้งนี้มีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้
#ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

86697888_2881289225269859_416867034668728320_o

รูปภาพเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2562

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ นางสาวบุษยา กองแก้ว

84677655_2881112791954169_2483554281882386432_o

รูปภาพเพิ่มเติม

Lean อย่างง่าย และการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับข้อมูลแบบ Attribute

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
ในเรื่อง Lean อย่างง่าย และการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับข้อมูลแบบ Attribute โดยคุณธีรยุทธ์ หนูแดง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท กรไทย จำกัด ณ ห้อง 307 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

86247573_2881003908631724_3700832813403078656_o