ขอความร่วมมือให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพกับหน่วยบริการสุขภาพอำเภอเมืองปราจีนบุรี

ขอความร่วมมือให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพกับหน่วยบริการสุขภาพอำเภอเมืองปราจีนบุรี

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อ นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา ได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น1 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร

79287660_2738224176243032_3123063156931297280_n

ประชุมวิชาการ 2019 RESEARCH, INVENTION, AND INNOVATION CONGRESS (RI2C 2019)

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2019 RESEARCH, INVENTION, AND INNOVATION CONGRESS (RI2C 2019) ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเสนอผลงานวิจัยแบบ oral presentation.

79827275_2574399432781159_1091543471304474624_n

การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันสูง: ข้าวเหนียวเปียกทุเรียน”

การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันสูง: ข้าวเหนียวเปียกทุเรียน” ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 – 16.00 น. ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เพื่อทำการหารือและพัฒนาสูตรข้าวเหนียวเปียกร่วมกัน โดยทำการทดลองฆ่าเชื้อด้วย Autoclave แทนการใช้ Retort ที่สภาวะต่างๆ เพื่อทดสอบผลการเตรียมข้าวเบื้องต้น และให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. คุณปนิธิ เหล่าธรรมทัศน์ บริษัท ยูนิเกรนมาร์เก็ตติ้ง (1999) จำกัด 2. คุณธันย์นัฏฐ์กัญจน์ ชัยกร บริษัท ยูนิเกรนมาร์เก็ตติ้ง (1999) จำกัด 3. ผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หัวหน้าโครงการ) 4. ผศ. ธีรวรรณ สุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้ร่วมวิจัย) 5. ผศ.ดร.สุวลักษณ์…

ความร่วมมือของ สภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี และ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายนวพงษ์ ศรีชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช สภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี และชมรมชาวไร่มันสำปะหลังจังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูวิธีการแปรรูปมันสำปะหลัง อันเนื่องมาจากความร่วมมือของ สภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี และ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ณ บ้านหนองหอย ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมี ดร. ภัควัฒน์ เดชชีวะ ผศ. ดร.จันทิมา ภูงามเงิน ดร. พัชรี ปราศจาก และนักศึกษา มาสาธิตวิธีการแปรรูปมันสำปะหลังที่ทางมหาวิทยาลัยฯได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัย พันธุ์มัน 5 นาที พันธุ์พิรุณ 1 และ พันธุ์พิรุณ 2 ให้สามารถรับประทานได้โดยทำให้ปลอดสารไซยาไนด์ที่มีอยู่มากในมันสำปะหลัง ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนที่ถูกวิธี ผลจากการแปรรูปแล้วรสชาติที่ได้ไม่ต่างจากมันฝรั่งทอด ไม่มีกลิ่นหืน สามารถปรุงและใส่รสชาติได้ตามต้องการ สามารถเก็บได้นานหนึ่งสัปดาห์ ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นของความร่วมมือในการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากในท้องถิ่น เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตได้ โดยทางสภาเกษตรกรฯ และ ม.วิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ จะดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานสู่เกษตรกร ต่อไป

78124383_2267764180188652_9216795814859374592_o

โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่สากล

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัด โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่สากล ณ ห้อง 408 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพผ่านกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ สู่การนำมาปฎิบัติได้จริง 3.เพื่อให้นักศึกษาเกิดสำนึกต่อภูมิปัญญาไทย สืบสานวัฒนธรรมไทยรวมถึงต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น 4.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

79104938_2720121801386603_6197051291689025536_o

รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ครั้งที่1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ครั้งที่1 โดยวิทยากร คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 408 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

78275302_2690540114344772_886454981874417664_n

รูปภาพเพิ่มเติม