Miss.Saskia struckt นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัย Applied Sciences, Bremerhaven ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นำเสนอผลงานวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 Miss.Saskia struckt นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก มหาวิทยาลัย Applied Sciences, Bremerhaven ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นำเสนอผลงานวิจัย โดยมี ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ภูงามเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์และนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมรับฟัง ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะทำวิจัยระยะสั้น ตังแต่เดือนมีนายน – เดือนมิถุนายน 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

33472172_1814700821928710_6954214714138165248_n