พบกันทุกวันศุกร์ วันนี้ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 #ช่วงนานาสาระTGIF วันนี้เราจะมานำเสนอ VDO ในเรื่อง “Independent sample t test”

พบกันทุกวันศุกร์ วันนี้ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 #ช่วงนานาสาระTGIF วันนี้เราจะมานำเสนอ VDO ในเรื่อง “Independent sample t test” เป็นตอน EP2-4 โดย ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข เป็นการทดลองที่ sample แต่ละตัวเป็นอิสระต่อกัน เป็นการทดสอบข้อมูล 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ทดสอบว่า mean ต่างกันหรือไม่ แล้วยังแบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1.ทราบความแปรปรวนของประชากร 2.ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร
และตัวอย่างมีขนาดใหญ่ 3.ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรตัวอย่างมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังสอนการใช้โปรแกรม Microsoft Excel กับโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ผลเหมือนเช่นเคย

เรื่องน่ารู้ของน้ำมันมะพร้าว

#สรรสาระ by อก.มจพ ครั้งแรกวันนี้ แอดมินคิตตี้ขอเปิดตัวด้วยการคัดสรรเรื่องน่ารู้ของน้ำมันมะพร้าว ประโยชน์ดีๆ มีมากกว่าที่คิดนะคะ

82954593_2823379157727533_1905171918261059584_n

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว Bangnampriew Community Group : BCG ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือเพชรมณี ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ #คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

83080794_2685391194862173_6730864981543223296_n

รุ่นพี่ APD พี่เติ้ง (ศิรวิชญ์ เชื้อชมสุข) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก(หลักสูตรโทควบเอก)

รุ่นพี่ APD พี่เติ้ง (ศิรวิชญ์ เชื้อชมสุข) ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก(หลักสูตรโทควบเอก) สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

งานวิจัยที่ศึกษาอยู่ตอนนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นบางด้วยกระบวนการเอ็กซทรูชัน โดยที่ไม่ใช่การทอด เลือกใช้ข้าวหักที่เป็น by product จากบริษัท ได้แก่ ข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวขาวนาปรัง ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวแดงมันปู ทั้งยังมีการเพิ่มส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว รวมทั้งมีการศึกษาการปรุงแต่งกลิ่นรส ตามความต้องการของผู้บริโภค

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์

📣📣ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1363 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครตั้งแต่ 10 มกราคม 63 ถึงวันที่ 20 เมษายน 63

คุณสมบัติ ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกหรือโท แผน ก. ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือการจัดการอุตสาหกรรม

ซึ่งผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ หรือที่สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ที่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3721-7312 โดยมีระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563
ในวันและเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาโรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาโรงเรียนองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

#อุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

82283144_2810333489032100_2253084640266944512_o

รูปภาพเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์

kmutnb.ipd

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ที่ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่อนุสิทธิบัตรในเวปไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 3 รายการ ดังต่อไปนี้
1. สูตรส่วนผสมสำหรับผลิตหน่อไม้แผ่นปรุงรสทอดกรอบ (เลขที่อนุสิทธิบัตร 10799)
2. สูตรสำหรับการผลิตเครื่องดื่มน้ำนมจมูกข้าวสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต (เลขที่อนุสิทธิบัตร 10398)
3. สูตรสาหร่ายทะเลผสมใบย่านางอบกรอบและกรรมวิธีการผลิต (เลขที่อนุสิทธิบัตร 10800) #พัฒนาผลิตภัณฑ์ #ipdkmutnb

โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
และการปฎิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และการปฎิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ บริษัท นิวทริ-ไฟว์ ฟู้ด จำกัด มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง 408 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

81780438_2801340829931366_3964496157010296832_o

รูปภาพเพิ่มเติม

Kmutnb​ invention and innovation contest

kmutnb.ipd

Kmutnb invention and innovation contest

ปี2020 นี้เข้ารอบ6 ผลงาน ต้องไปแข่งขันสิ้นเดือนนี้แล้ว อย่าลืมส่งใจไปเชียร์พี่ๆปี 4 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระหว่างนี้ดูภาพผลงานในอดีตไปก่อนนะจ๊ะ #ipdkmutnb #พัฒนาผลิตภัณฑ์

https://www.instagram.com/tv/B7DCfajHGkQ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet