สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ย. 61
📍คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 (ผ่านการเรียนในวิชา Food Processing)
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. สามารถไปทำงานวิจัยที่ประเทศเยอรมันได้ในช่วงปลายเดือน ส.ค. – ต.ค. 62 (โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตัวเองได้)
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (ถ้ามี)
📍หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. หลักฐานแสดงคะแนนสะสมด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
3. Resume หรือ VDO resume
4. ใบแสดงผลการเรียน จนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน (สามารถปริ้นได้จากเว็บไซค์ของมหาวิทยาลัย)
📍ส่งใบสมัครได้ที่
พี่อ๋อ (ธีราพร)
พี่เกด (เกศกนก)
ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

📌ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1ZiJ0fD-6uCEKfZeOG0uanw8zHjp7uDVW/view?usp=sharing

42641492_1990311654367625_8057114688858619904_n