79394

เป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจะเกี่ยวกับสูตรและกรรมวิธีการผลิตลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่  โดยคุณลักษณะของสีลิปบาล์ม เน้นใช้สารให้สีจากธรรมชาติเป็นหลัก  โดยสารให้สีจากธรรมชาติที่สกัดได้จากข้าวไรซ์เบอรี่  สารสกัดสีที่ได้มีปลอดภัย ไม่ใช้สีสังเคราะห์ รักษ์สิ่งแวดล้อม  ผลิตภัณฑ์ “ลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่”  นี้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  (มผช. 452/2553)  เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนงานจาก สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (STRI)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่องานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ปี 2561 ที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อใช้ประโยชน์จากสารสกัดสีแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่ได้จากธรรมชาติซึ่งเป็นสารสกัดสีที่ปลอดภัย  นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้าว
ไรซ์เบอร์รี่   รวมถึงช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไรซ์เบอร์รี่   ในการใช้เป็นสารให้สีและสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์
ลิปบาล์ม  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
แนวคิดและความเป็นมาของงานวิจัยชิ้นนี้  มาจากความไม่ปลอดภัยในการใช้ลิปสติกหรือลิปบาล์มของผู้บริโภค  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลิปบาล์ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทาริมฝีปาก เพื่อให้เกิดความนุ่น มันเงา และป้องกันริมฝีปากแห้ง โดยมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา น้ำมันปาล์ม และส่วนผสมที่ทำให้เกิดการแข็งตัว เช่น ปิโตรเลียมเจล พาราฟิน ขี้ผึ้ง  และมีการแต่งสี แต่งกลิ่น เพื่อให้ดึงดูดใจผู้บริโภคมากขึ้น  โดยสีที่ใช้ได้แก่สารให้สีสังเคราะห์ ซึ่งสารให้สีสังเคราะห์เหล่านั้นอาจก่อให้เกิดการอันตรายเนื่องจากมีส่วนผสมของโลหะหนักบางชนิด ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หรือส่งผลต่อระบบประสาทในระยะยาว  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้สารให้สีจากธรรมชาติ  โดยสารให้สีจากธรรมชาติที่น่าสนใจได้แก่ สารให้สีที่สกัดได้จากข้าวไรซ์เบอรี่ เนื่องจากมีส่วนประกอบของแอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุหรือสารสี  ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์ หรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ให้สีตามธรรมชาติที่มีความสวยงาม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มได้ ซึ่งการเติมสารต้านอนุมูลอิสระลงไปในลิปบาล์มยังช่วยลดการเกิดกลิ่นหืนของส่วนผสมจากธรรมชาติ โดยอาจใส่ส่วนผสมที่ต่างกันออกไป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น
ลักษณะเด่นของงานวิจัย คือการสกัดสารสีจากข้าวหักไรซ์เบอรี่  เพื่อให้ได้สีที่เหมาะสมต่อการใช้งานในผลิตภัณฑ์  โดยกรรมวิธีการสกัดจะสกัดด้วยน้ำสะอาด  เพื่อให้ได้สารสกัดสีที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภค  และสกัดสารให้สีโดยใช้เทคนิคการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง เพื่อให้ได้สารสกัดสีที่มีความหลากหลาย  เนื่องจากสารให้สีจากรงควัตถุแอนโทไซยานินที่สกัดได้จากข้าวไรซ์เบอร์รี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่าความเป็นกรด-ด่าง  คือมีสีตั้งแต่สีแดงจนถึงสีม่วงเข้ม เมื่อนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ลิปบาล์ม จึงได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันสวยงามและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
วิธีการดำเนินงานวิจัย  เริ่มตั้งแต่การสกัดสารให้สีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อให้ได้สีที่ต้องการและมีความปลอดภัย  รวมถึงการสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มในแง่ของสีและกลิ่นรส  จากนั้นใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการพัฒนาสูตร และกรรมวิธีการผลิตลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและมีความปลอดภัย  โดยงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เรื่อง สูตรลิปบาล์มผสมสารสกัดสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ และกรรมวิธีการผลิต
สอบถามรายละเอียดได้ที่  ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-217312

 

ขวัญฤทัย ข่าว – ภาพ