😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep10-3 วันนี้เสนอตอน #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

#นานาสาระTGIF Ep10-3 วันนี้เสนอตอน #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนะนำภาควิชา ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. กิจกรรม KMUTNB Agro-Industry Virtual Road Show 2021 ในรูปแบบออนไลน์ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3964036073661830 2. โครงการ “สโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3971259312939506 3. “พัฒนาทักษะการสื่อสาร: public speaking + 7 Habits” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3973940306004740 4. โครงการ “บูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3976579112407526 ——————————————– EP10-3 ตอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ https://youtu.be/tS7DaQoISPs #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://bit.ly/35lRPpc ——————————————– #ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agro.kmutnb.ac.th/ #อก_มจพ.…

การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา และการให้ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร
1. เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตเดิม)
2. เรื่อง การให้ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน)
ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ภาพบรรยากาศ โครงการ “บูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล”

ภาพบรรยากาศ โครงการ “บูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล”
จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีอาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ
มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2564

“พัฒนาทักษะการสื่อสาร: public speaking + 7 Habits”

27 มีนาคม 2564 📌ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง”👍👍👍
ครั้งที่ 1 : ได้รับเกียรติจาก คุณดาราวรรณ เมาโร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แม็กเทค ดอส์ จำกัดบรรยาย เรื่อง “พัฒนาทักษะการสื่อสาร: public speaking + 7 Habits” 🙏🙏🙏
——————————————–
EP1 เรื่อง “พัฒนาทักษะการสื่อสาร: public speaking + 7 Habits”
EP2 เรื่อง “พัฒนาทักษะการสื่อสาร: public speaking + 7 Habits”
📌📌📌ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍
——————————————–

ภาพบรรยากาศ โครงการ “สโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ภาพบรรยากาศ โครงการ “สโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ซึ่งมีอาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักศึกษาและบุคลากรของคณะเข้าร่วมโครงการมากมาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

กิจกรรม KMUTNB Agro-Industry Virtual Road Show 2021 ในรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM) ได้จัดกิจกรรม KMUTNB Agro-Industry Virtual Road Show 2021 ในรูปแบบออนไลน์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ความท้าทาย ทักษะที่จำเป็นในแต่ละสายงาน การแชร์ประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการทำงานอุตสาหกรรมอาหาร และกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา FSN, FSM. IPD และนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขา FSN และ FSM รวมจำนวน 119 คน

#นานาสาระTGIF Ep10-2 วันนี้เสนอตอน #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร

#นานาสาระTGIF Ep10-2 วันนี้เสนอตอน #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งจะมี อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จะมาเล่าเรื่องของศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไีร ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. 18 มีนาคม 2564 บริการวิชาการ: การลดความขมของผลมะนาว https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3945361008862670 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาพื้นที่ และประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโรงเรียนเครือช่าย รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3961207747277996 3. #คณะอุตสาหกรรมเกษตร #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MFSM) **ปีการศึกษาที่ 1/2564** https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3958405404224897 ——————————————– EP 10-2 ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่ https://youtu.be/hbgv4F-ZY-E #ช่วงนานาสาระ ติดตามช่อง…

บริการวิชาการ: การลดความขมของผลมะนาว

🎯18 มีนาคม 2564 บริการวิชาการ: การลดความขมของผลมะนาว ประกอบด้วย
ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ.สัญญา โพธิ์วงษ์ จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก และ อ.ชาญ จับฟั่น จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เข้าไปบริการวิชาการให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในขั้นตอนการลดความขมที่ผิวมะนาวจากเครื่องนวด เพื่อลดต้นทุนและลดระยะเวลาการขัดความขมออกจากเปลือกมะนาวของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี
ทั้งนี้ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอแก่นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งหลังจากที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดความขมที่เปลือกมะนาวแล้ว จะมีการนำเอาผลมะนาวที่ได้ไปทำการดองเค็มเพื่อทำเป็นมะนาวดองส่งต่อให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสำหรับใช้เป็นยารักษาอาการแก้เจ็บคอต่อไป 🚩🚩

EP10-1 ตอนมาเรียนอุตสาหกรรมเกษตร

#นานาสานะTGIF รอบนี้ เป็น Ep 10 เรามี VDO ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แฟนเพจทุกคนได้ดู ตั้งแต่การก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร จนถึงหลักสูตรในแต่ละภาควิชา เริ่มที่ EP10-1 ตอนมาเรียนอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนแลัมาตรฐานสากล https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3930576223674482 2. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างผลงานต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3930719876993450 3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร… ขอเชิญชวนน้องๆที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ การจัดการด้านอาหาร และนวัตกรรมด้านอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร https://fb.watch/4j_AtSVW95/ 4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจำปี 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3939099622822142 5. โครงการ “พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนายจ้าง” https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3940303566035081 6. มาชมบรรยากาศสบายๆ อบอุ่น และเป็นกันเองของพี่ๆในคณะอุตสาหกรรมเกษตร… https://fb.watch/4j_J3rLP6U/ ——————————————– EP 10-1…