กิจกรรม STEM ed. On Tour ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรม STEM ed. On Tour ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี นำโดย อ.ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย, อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ,อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ และนักศึกษา ได้ออกให้ความรู้ภายใต้โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พืชสมุนไพร และเครื่องสำอาง ภายใต้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ****************************** โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โควตาเรียนดี รับสมัคร 1 ต.ค.…

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราช

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ของ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราช โดยมี ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราช มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

121311796_3526528424079266_5393211431879479928_o

รูปภาพเพิ่มเติม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นำโดย อาจารย์มีชัย ลัดดี, อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย, อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการสาธิตการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จำนวน 9 คน และครูที่ปรึกษา คือ นางสาวนพมาศ ทองศิริ เป็นผู้ประสานงาน เพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง ทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 1. โครงงานสารชีวภาพ TEM บำบัดน้ำเสีย 2. โครงงาน ยาสีฟันจากกรดมาลิกในมะขามป้อม 3. โครงงาน สารยูจีนอล จากกะเพราที่ยับยั้งการเติมโตของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก

121580535_2780521672272166_6231768659422896561_n

รูปภาพเพิ่มเติม

เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพร

ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพร  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร เครื่องสำอาง  และเยี่ยมชมหน่วยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

121432580_3521805967884845_7446456562049818610_o

กิจกรรม STEM ed. On Tour ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

กิจกรรม STEM ed. On Tour ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันที่ 9 ตุลาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี นำโดย อ.ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย, อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ, อาจารย์มีชัย ลัดดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิชา เศวตบวร และนักศึกษา ได้ออกให้ความรู้ภายใต้โครงการ “จุดประกายความคิดสู่การเป็นนักนวัตกรด้านอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบสะเต็มศึกษา”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านสะเต็มศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พืชสมุนไพร และเครื่องสำอาง ภายใต้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะให้เป็นที่รู้จักแก่คุณครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการต้อบรับอย่างดีจากโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกุล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ****************************** โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค. 2563 โครงการโควตาผู้ผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) รับสมัคร 11 ก.ย.-14 ธ.ค.…

กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อการมุ่งสู่การเป็นนักนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ การจัดการด้านอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 5

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อการมุ่งสู่การเป็นนักนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและโภชนาการ การจัดการด้านอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 5 รอบที่ 2 ณ โรงเรียนปราจีนกัลยานี จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดเสร็จสิ้นแล้ว ขอบใจน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม อย่าลืมมาสมัครเรียนที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกันนะ โควตาสะเต็มศึกษา รับสมัคร TCAS รอบที่1 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน-14 ธันวาคมนั้ครับ

120705235_3493455434053232_3191812483708253362_o

รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการ Conovative Award 2020 by Thai Coconut Public Company Limited

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ ให้พี่แตงโม พี่ป่าน พี่เนย และพี่แอม ในการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว ในโครงการ Conovative Award 2020 by Thai Coconut Public Company Limited ผลิตภัณฑ์: น้ำมะพร้าวก้อน ทีม: Image_AI สมาชิก:น.ส. นิรุชา บุญเทศ FSN น.ส. พนิดา แท่นเครือ FSN น.ส.อุดมพร เทพทอง FSN น.ส.ธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์ IPD ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน และ อ.สุกัญญา วงวาท รอลุ้นประกาศผลเข้าไปนำเสนอผลงานประกาศวันที่5 พ.ย. 63 นี้ ดังนั้นวันที่ 2 ต.ค.63 ที่ผ่านมา ทีมประกวด และคณาจารย์คณะฯ และตัวแทน รับมอบของที่ระลึกจากบริษัทไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นหนึ่งในทีมประกวดที่ส่งผลงานเร็วที่สุด…

#นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-5 เรื่องวิธีการทำแห้ง แบบพ่นฝอย

สวัสดีทุกวันศุกร์ พร้อมกับนำความรู้ช่วง #นานาสาระTGIF มานำเสนอเพื่อนๆ EP6-5 เรื่องวิธีการทำแห้ง แบบพ่นฝอย บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร https://youtu.be/OvNVlR6v2qs ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี’64 (TCAS 64) รอบที่ 1 (Portfolio) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3463660557032720 2. ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนระดับ ปีการศึกษา 2563 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/3462951367103639 3. งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี https://www.facebook.com/media/set/… 4. งาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020-The Hybrid Edition https://www.facebook.com/media/set/… 5. ประกาศ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ได้ตั้งแต่วันนี้…