ขอเชิญ ผู้ที่สนใจ การแปรรูปน้ำผลไม้ พาสเจอร์ไรส์

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตน้ำสับปะรด-ไข่มุก พาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม และ น้ำตาลสดผสมเนื้อตาล พาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม”
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ อาคารโรงงานพาสเจอร์ไรส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
ด่วน!!!! จำนวนจำกัด!!!!
สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อได้ที่ เพจ facebook : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
หรือ โทร 037 217312 ต่อ 7931 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ)
หรือ e-mail : pakkawat.d@agro.kmutnb.ac.th

หารือแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

29 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ ได้เข้าพบนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อหารือแนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ภายใต้โครงการจัดการศึกษาพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565 โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกบินทร์บุรี และอบต.วังท่าช้าง
ซึ่งผลของการหารือในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงการเขียนโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำปี 2565 เพื่อเสนอต่อกองทุน กสศ. ต่อไป

การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (MFSM)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นักศึกษาปริญญาโท นายณภัทร เจริญสุข นายวงศกร ยั่งยืน และ นางสาวกุลรัตน์ มีศรี ได้นำเสนอสัมนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ส่วนหนึ่งของรายวิชา Seminar I : ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิกเป็นอาจารย์ประจำวิชา
โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ และ ผศ.ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ ทำให้การสัมมนาดำเนินอย่างเข้มข้น
ทั้งนี้มีกำลังใจจากว่าที่มหาบัณฑิต MFSM นายกิตติภัทท์ อ่อมเทศ มาให้กับน้องๆ ผู้นำเสนอด้วย #วิทยาศาสตร์การอาหาร #หลักสูตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ให้บริการเครื่องวัดค่าสี (Colorimeter) และสมุดเทียบสี (Munsell book)

ถ้าคุณกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารก็ตาม “สี” เป็นลักษณะปรากฏทางกายภาพอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความคาดหวังและการยอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากสีจะเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกวัตถุดิบ และจัดระดับชั้นคุณภาพ ในทางทฤษฎีแม้ว่าตาของคนเราจะสามารถแยกแยะสีได้ประมาณ 10 ล้านสีก็ตาม แต่ตาไม่สามารถบอกค่าความแม่นยำของสีได้สม่ำเสมอเท่ากันทุกล๊อตการผลิต ดังนั้นการวัดค่าสีและเทียบสี จึงต้องมีเครื่องมือในการวัดและแปลงออกมาในรูปของตัวเลข โดยใช้หลักการวัดการดูดกลืนของแสงและการสะท้อนของแสงโดยใช้ความยาวคลื่น นั่นเอง และค่าสีที่ได้ จะถูกนำมาปรับในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การคัดเลือกวัตถุดิบให้สีสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน การปรับปรุงส่วนผสม ฯลฯ และนำมาวัดค่าสีซ้ำ จนกว่าจะได้ค่าสีตามที่ต้องการ ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ให้บริการเครื่องวัดค่าสี (Colorimeter) และสมุดเทียบสี (Munsell book) ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอัตราค่าใช้บริการได้ที่ https://drive.google.com/…/1o58jDMbwmdA9ZkgyzU9…/view… ********************************************************************** ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปัจจุบันศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปอาหาร สมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารการจัดการโรงงาน เป็นต้น ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน วิสาหกิจชุมชน…

📌🇹🇭 #มจพ. ขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2022 🇹🇭

#มจพ. ขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2022 #QS World University Ranking ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกรายสาขาวิชา QS World University Rankings by Subject 2022 โดย #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขึ้นรั้งอันดับ 3 ของประเทศ ในสาขาวิชา Engineering- Mechanical, Aeronautical & Manufacturing ขยับขึ้นจากปีก่อนที่อันดับ 7 ของประเทศ #QS World University Rankings by Subject 2022 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic reputation) ความมีชื่อเสียงด้านการจ้างงาน (Employer reputation)…