🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉 กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ทั้ง 3 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ Virtual Exhibition

🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉 กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ทั้ง 3 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ Virtual Exhibition ได้รับรางวัลทุนการศึกษา ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2565 ได้แก่
ทีม IP10 ครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดโกโก้
นายกานต์ กอแก้วปฐมกุล และ นายสหัสวรรษ สายสุนทร
อาจารย์ผู้ควบคุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวรรณ สุวรรณ์
ทีม IP11 ผลิตภัณฑ์นมเมล็ดแตงโมข้นหวาน
นางสาวกิจมณี ศรีสลวย และ นางสาวเบญจพร แสนทวีสุข
อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์
ทีม IP12 สูตรและกรรมวิธีการผลิตเส้นลอดช่องไร้แป้งโปรตีนสูงที่มีส่วนผสมของไข่ขาว
นายพรมพิศิษฐ์ คำดี และ นางสาวอัญชริกา สุขสำราญ
อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์สุกัญญา วงวาท และ
อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์

ไทย-เยอรมัน (KNACKSAT 2 TGPS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (KNACKSAT 2 TGPS) ผ่านไปแล้วสัปดาห์ที่ 2 นะครับ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี กับสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นำโดย ดร. พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ นางธีราพร เครืออรุณรัตน์ นักวิชาการ
ได้เข้าพบนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบจ.ปราจีนบุรี และผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดอบจ.ปราจีนทั้ง 6 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
และโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี กับสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้และความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางความร่วมมือ และเห็นพร้องที่จะมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตน้ำสับปะรด-ไข่มุก พาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม 🍍และ น้ำตาลสดผสมเนื้อตาล พาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม”

เปิดตัว #อาคารโรงงานพาสเจอร์ไรส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตน้ำสับปะรด-ไข่มุก พาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม และ น้ำตาลสดผสมเนื้อตาล พาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม” ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ #อาคารโรงงานพาสเจอร์ไรส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ********************************************************************** ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปัจจุบันศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปอาหาร สมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารการจัดการโรงงาน เป็นต้น ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการ/เอกชน ในเขตภูมิภาค เป็นต้น โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ การฝึกอบรม สัมมนา…

นานาสาระTGIF Ep12-19 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-19 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 19 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. มหาวิทยาลัยลดค่าเทอมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ค่ะ ซึ่งลด 20 เปอร์เซ็นต์ อย่าลืมลงทะเบียนกันน่า วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/5202101856521906 ——————————————– Ep12-19 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) https://youtu.be/giDvdxB_3uA #ช่วงนานาสาระ…

เปิดกล่องนักวิจัย ในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับ….. “อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย” หรือ “อาจารย์เปรม”

กลับมาอีกครั้ง #เปิดกล่องนักวิจัย กล่องใบใหญ่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรของเรา ที่บรรจุนักวิจัย การันตีคุณภาพไว้มากมาย #เปิดกล่องนักวิจัย ในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับ….. “อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย” หรือ “อาจารย์เปรม” นอกจากดูดี&คมเข้มแล้ว ีความเชี่ยวชาญก็เข้มไม่แพ้กัน ท่านมีความเชี่ยวชาญมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการวิเคราะห์ทางเคมี การสกัดสารสำคัญและการนำไปใช้ โดยเฉพาะการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ” มีผลงานด้านการแนะแนวการศึกษา STEM รวมถึงการบริการวิชาการให้ความรู้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆมากมาย เห็นมั๊ยคะว่า นักวิจัยในกล่องของเรานั้น…. “ไม่ธรรมดา” นักวิจัยคนเก่งท่านต่อไปของเราจะเป็นใคร ติดตามได้ใน #เปิดกล่องนักวิจัย ตอนต่อไปนะคร๊าาาา!!!!!! ******************************************************************* ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การวิจัย (ภาคเอกชน) การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ การทดสอบ ตรวจสอบ การค้น คว้า สำรวจ วิเคราะห์ ฯลฯ…

กำหนดการปิด-เปิดหอพักและการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

📌 แจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีเรื่อง กำหนดการปิด-เปิดหอพักและการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ( สำหรับนักศึกษาเก่าและนักศึกษาหอนอกที่ประสงค์เข้าพักหอใน)
✨ แจ้ง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีเรื่อง การรับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ( สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 65 )
Link : https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/5218044414927650

🎉🎉รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

1. ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน) 3 ทุน
📍Link รายชื่อนักศึกษา
2. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตเดิม) 5 ทุน
📍Link รายชื่อนักศึกษา
————————————————————-
มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ งานกิจการนักศึกษา

ขอเชิญ ผู้ที่สนใจ การแปรรูปน้ำผลไม้ พาสเจอร์ไรส์

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตน้ำสับปะรด-ไข่มุก พาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม และ น้ำตาลสดผสมเนื้อตาล พาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม”
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ อาคารโรงงานพาสเจอร์ไรส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
ด่วน!!!! จำนวนจำกัด!!!!
สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อได้ที่ เพจ facebook : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
หรือ โทร 037 217312 ต่อ 7931 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ)
หรือ e-mail : pakkawat.d@agro.kmutnb.ac.th