Goodbye senior AI gala premier

ภาพบรรยากาศ “งาน Goodbye senior AI gala premier” จัดเพื่อแสดงความยินดีล่วงหน้าในการสำเร็จการศึกษาแก่พี่ปี 4 รุ่น AI-14 โดยรุ่นน้องนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรปี 1-3 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

IMG_5103

รูปภาพเพิ่มเติม

 

ประยุกต์ใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตลาดยุคใหม่

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัด “โครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้ เรื่องประยุกต์ใช้สารไฮโดรคอลลอยด์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตลาดยุคใหม่” โดยวิทยากร คุณทิวาพร พรหมรัตน์ และ คุณดนัย สมมาตย์ ณ ห้อง 408 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

87857086_2661445340590756_5989871178955620352_n

รูปภาพเพิ่มเติม

โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) ณ ห้อง 216 ชั้น 2 มจพ. ปราจีนบุรี

#หลักธรรมาภิบาล
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี87783417_521528045167043_1393286304195674112_n

โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่

ภาพบรรยากาศ “โครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ. ดร.ภัทริยา งามมุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ผศ.ศรีสุวรรณ น้อยพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโดยงานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

IMG_5136

รูปภาพเพิ่มเติม

เข้าศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ ปราจีนบุรี

#การเยี่ยมชมสถานประกอบการ 🚎🚌🍃🎋👩‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👦‍👦
นักศึกษาชั้นปี 4 และนักศึกษาสหกิจศึกษาปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เข้าศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ ปราจีนบุรี
#HerbCity
#แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
#ชมการผลิตจริงถึงไลน์ปฏิบัติ
#การจัดการคลังสินค้า

S__40419591

 

#ช่วงนานาสาระTGIF วันนี้เราจะมานำเสนอ VDO ในเรื่อง “Latin Square (LS)”

สวัสดีวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 #ช่วงนานาสาระTGIF วันนี้เราจะมานำเสนอ VDO ในเรื่อง “Latin Square (LS)” เป็นตอน EP2-8 โดย ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข ในเนื้อหาจะอธิบายถึง

การวางแผนแบบ Latin Square เปรียบเทียบกับแผนอื่นๆ
วิธีการสุ่ม Latin Square จะมีวิธีการสุ่มอย่างไร
ตัวอย่างการคำนวณ Latin Square
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel กับโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ผล Latin Square
เชิญรับชมได้ครับ

โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. งานกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ได้จัด “โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 8” ให้กับนักศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มจพ. ปราจีนบุรี

#กิจการนักศึกษา
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี

87042118_2749714388460107_163778330040991744_n

รูปภาพเพิ่มเติม

Business model, Brand DNA และการประยุกต์ใช้

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น.
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ในเรื่อง Business model, Brand DNA และการประยุกต์ใช้ โดยคุณปพนพัทธ์ อธิษฐ์ดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ณ ห้อง 432 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

87389694_2887228531342595_2970135142640648192_o

รูปภาพเพิ่มเติม

การจัดการด้านสุขาภิบาลโรงงานเปิดใหม่: กรณีศึกษา บริษัท วีที สวีท แอนด์ ฟู้ด อินโนเทค จำกัด

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
ในเรื่องการจัดการด้านสุขาภิบาลโรงงานเปิดใหม่: กรณีศึกษา บริษัท วีที สวีท แอนด์ ฟู้ด อินโนเทค จำกัด
โดยคุณสันต์อาวี กรรณล้วน และ ดร.รสรินทร์ รุจนานนท์ ณ ห้อง 417 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

#ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

85191552_2881297831935665_7650129502059626496_o

รูปภาพเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร”

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร” ณ ห้อง 307 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิทยากร ได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก ชลิตังกูร และ นางสาวกนกกานต์ ชลิตังกูร เจ้าของร้าน Coffee I NEED U ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ทั้งนี้มีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้
#ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี

86697888_2881289225269859_416867034668728320_o

รูปภาพเพิ่มเติม