มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 นำไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตบางซื่อ กทม. ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีธรรมของพุทธศาสนิกชน โดยนำปัจจัยร่วมบริจาคสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฎิบัติธรรม เพื่อเป็นสถานปฎิบัติธรรมของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 หรือโอนเงินทำบุญได้ที่ ชื่อบัญชี ผ้าป่า มจพ. เลขที่บัญชี 9077198522 ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ.

การวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกาตร เข้าร่วมการประชุมเสวนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มจพ.
ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยการประชุมเสวนาครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ภายใต้ความท้าท้ายของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะทุกภาคส่วนจะนำแนวคิดไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ต่อไป

#นานาสาระTGIF Ep12-22 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-22 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 22 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. เปิดแล้วTCAS 4 โครงการรับตรง สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สมัครเรียนได้ที่ https://shorturl.asia/6oJ0M 2. เปิดแล้วTCAS 4 สำหรับผู้มีวุฒิ #ปวช…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สนองนโยบายรัฐบาล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ป้อนกำลังคนในสายที่เป็นความต้องการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และวิชาชีพสาขาขาดแคลนให้ตลาดแรงงาน โดยเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษไม่เกิน 0.5% ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้น 30%
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว น้องๆสมัครมาเรียนกันเยอะๆน๊าาา

มจพ. ล้ำหน้าแถลงข่าวนักเรียน รร.เตรียมวิศวฯ ไทย-เยอรมัน สร้างดาวเทียมการศึกษาเตรียมส่งขึ้นสู่อวกาศต้นปี 2566

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.พงศธร สายสุจริต รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และทีมนักวิจัยโครงการดาวเทียมแนคแซท ร่วมกันแถลงข่าวสร้างดาวเทียมของนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT-2 TGPS) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด
ที่มา : https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7060845

หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นำโดย ดร. พัชรี ปราศจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ อ.มีชัย ลัดดี อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ และ นางธีราพร เครืออรุณรัตน์ นักวิชาการ
ได้เข้าพบนางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา และคณะคุณครู เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาครู และนักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้และความสามารถในด้านต่างๆ
รวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการหารือในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายด้านวิชาการร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรต่อไปในอนาคต