พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงปูชนียาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle

🚩เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงปูชนียาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle
ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 🇹🇭ไทย-เยอรมัน🇩🇪
📸ภาพถ่ายโดย KMUTNB PHOTO GALLERY

งานวันรวมน้ำใจชาวมจพ. 2565

🚩เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาวมจพ. 2565
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
“63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี มจพ.กรุงเทพทหานคร
📸ภาพถ่ายโดย KMUTNB PHOTO GALLERY

นานาสาระTGIF Ep12-8 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 8 เรื่อง Excel

#นานาสาระTGIF Ep12-8 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 8 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. โครงการโรงเรียนเครือข่าย รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4954906787908082 2. โควตาพื้นที่ รับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัคร ปวช https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4957708074294620 รับสมัคร ม.6 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4960980290634065 ——————————————– Ep12-8 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข…

***ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564

***ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แนวทางการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางในการจัดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) *** เพื่อความปลอดภัย และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการสอบสำหรับ นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1) การจัดการสอบสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ให้จัดการสอบแบบออนไลน์ ยกเว้นเฉพาะรายวิชาปฏิบัติการที่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ ในห้องปฏิบัติการ และมีผลกระทบต่อการวัดผลประเมินในรายวิชานั้น ให้จัดการสอบ ณ ที่ตั้งได้ โดยต้อง ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุข อย่างน้อย 1-2 เมตร และนักศึกษาต้องได้รับ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID…

“โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเคมี จากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่การต่อยอดผลงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ zoom”

🎯9 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
📌ได้เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเคมี จากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานสู่การต่อยอดผลงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ zoom”
📌ภายใต้รายวิชาเคมีอินทรีย์ซึ่งมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.45-16.00 น.
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งบริษัทดีทอกซ์ประเทศไทย จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช วรากุลวิทย์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้รับประสบการณ์ด้านการนำความรู้ด้านเคมีไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพ ทำให้เกิดความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านเคมีให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประวัติได้ต่อไปในอนาคต

📒Grand Opening AI space! คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดพื้นที่บริเวณชั้น 1 หน้าลิฟท์🖍

📒Grand Opening AI space! คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดพื้นที่บริเวณชั้น 1 หน้าลิฟท์🖍สำหรับให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้พื้นที่พักผ่อน หรือยกแล็ปท็อปมานั่งทำงานแบบสบายๆ มี WIFI และช่องต่อสาย LAN ในบรรยากาศแบบชิวๆ #ก้าวสู่ปีที่ 20 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.🌈✨

งานทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

🎯วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📍ได้จัดงานทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสคณะครบรอบการก่อตั้ง 19 ปี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
📌ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
จัดตามมาตรการป้องกัน COVID 19

ONCE Thailand จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2

🎯13 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📌ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน ONCE Thailand จัดกิจกรรมห้องเรียนจำลองคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในคณะ
📌และยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าใจในรูปแบบการเรียนแต่ละหลักสูตร บรรยากาศภายในคณะ
📍การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนทุนการศึกษาที่จะได้รับเมื่อเข้ามาศึกษาต่อที่คณะ
📍โดยมีน้องๆนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

บริการวิชาการร่วมกับกรมพัฒนาฝืมือแรงงานปราจีนบุรี ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชา

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข ได้ออกบริการวิชาการร่วมกับกรมพัฒนาฝืมือแรงงานปราจีนบุรี ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชา ให้กับเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรกรอินทรีย์เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภายในการอบรมได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ การเตรียม การสกัด และการแปรรูปใบกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ชนิดได้แก่ ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคผสมสารสกัดจากใบกัญชา และกัมมีเยลลี่ผสมใบกัญชา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรที่เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ของหน่วยงานราชการ