ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ให้บริการเครื่องวัดค่าสี (Colorimeter) และสมุดเทียบสี (Munsell book)

ถ้าคุณกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารก็ตาม “สี” เป็นลักษณะปรากฏทางกายภาพอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความคาดหวังและการยอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากสีจะเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกวัตถุดิบ และจัดระดับชั้นคุณภาพ ในทางทฤษฎีแม้ว่าตาของคนเราจะสามารถแยกแยะสีได้ประมาณ 10 ล้านสีก็ตาม แต่ตาไม่สามารถบอกค่าความแม่นยำของสีได้สม่ำเสมอเท่ากันทุกล๊อตการผลิต ดังนั้นการวัดค่าสีและเทียบสี จึงต้องมีเครื่องมือในการวัดและแปลงออกมาในรูปของตัวเลข โดยใช้หลักการวัดการดูดกลืนของแสงและการสะท้อนของแสงโดยใช้ความยาวคลื่น นั่นเอง และค่าสีที่ได้ จะถูกนำมาปรับในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การคัดเลือกวัตถุดิบให้สีสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน การปรับปรุงส่วนผสม ฯลฯ และนำมาวัดค่าสีซ้ำ จนกว่าจะได้ค่าสีตามที่ต้องการ ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ให้บริการเครื่องวัดค่าสี (Colorimeter) และสมุดเทียบสี (Munsell book) ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอัตราค่าใช้บริการได้ที่ https://drive.google.com/…/1o58jDMbwmdA9ZkgyzU9…/view… ********************************************************************** ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปัจจุบันศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปอาหาร สมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารการจัดการโรงงาน เป็นต้น ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน วิสาหกิจชุมชน…

📌🇹🇭 #มจพ. ขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2022 🇹🇭

#มจพ. ขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2022 #QS World University Ranking ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกรายสาขาวิชา QS World University Rankings by Subject 2022 โดย #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขึ้นรั้งอันดับ 3 ของประเทศ ในสาขาวิชา Engineering- Mechanical, Aeronautical & Manufacturing ขยับขึ้นจากปีก่อนที่อันดับ 7 ของประเทศ #QS World University Rankings by Subject 2022 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic reputation) ความมีชื่อเสียงด้านการจ้างงาน (Employer reputation)…

นานาสาระTGIF Ep12-18 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

#นานาสาระTGIF Ep12-18 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 18 เรื่อง Excel โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รับสมัคร 1-28 เมษายน 2565 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (#ปวช.) 1) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 2) หลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รายละเอียดการรับสมัคร https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/839…

วันสุดท้าย‼️‼️‼️ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ⛳️รับสมัคร 1-28 เมษายน 2565⛳️

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (#ปวช.)
1) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
2) หลักสูตร วท.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
✅ รายละเอียดการรับสมัคร https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/839