😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-17 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 11 เรื่อง Drugs: Anti-hypercholesterolemic

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-17 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 11 เรื่อง Drugs: Anti-hypercholesterolemic โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ 🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 📌1. ✨ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้รับทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 …คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอส่งกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนจ้า💗…ประกาศทุนรอบหน้าเจอกันใหม่นะ✏️ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4399514520113981 📌2. 📣มจพ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐ ปีการศึกษา 2564 ✅ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. ถึง 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59.59 น. https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4405694532829313 📌3. ประกาศ…

📣มจพ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐ ปีการศึกษา 2564

📣มจพ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐ ปีการศึกษา 2564
✅ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. ถึง 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59.59 น.
‼️ย้ำ นักศึกษาทุกคน ทุกระดับชั้นปี สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ และจำเป็นต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนกันนะคะ รบกวนเวลาของน้องๆ นักศึกษาช่วยยืนยันตัวตนนิดนึงน้า ‼️
หมายเหตุ : นักศึกษาชาวต่างชาติ ทุกหลักสูตรฯ จะได้รับเฉพาะส่วนลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาในส่วนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน 20% เท่านั้น !! ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์ได้รับในส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 30%
ดังนั้น นักศึกษาชาวต่างชาติทุกคน จึงไม่ต้องเข้าระบบการยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์เพื่อขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินในส่วนที่สนับสนุนคืนให้กับนักศึกษาฯ โดยจะประสานงานผ่านทางคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด ตามลำดับต่อไป
รายละเอียด https://refund.kmutnb.ac.th/
สอบถามรายละเอียด กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ. ผ่านช่องทาง Line openchat https://bit.ly/3suO9N

นานาสาระTGIF Ep11-16 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 10 เรื่อง Drugs: Antibiotic

#นานาสาระTGIF Ep11-16 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 10 เรื่อง Drugs: Antibiotic โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท 1 สาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (Master of Science, Food Science and Management: MFSM) บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 2/2564** (ทั้ง3วิทยาเขต) ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 1 กันยายน…

มจพ.ลดค่าธรรมเนียมทางการศึกษา นักศึกษาเข้าระบบ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00น.- 31 สิงหาคม 3564 เวลา 23.59 น.

มจพ. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐ ปีการศึกษา 2564

ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 น. ถึง 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59.59 น.

รายละเอียด https://refund.kmutnb.ac.th/
สอบถามรายละเอียด กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ. ผ่านช่องทาง Line openchat https://bit.ly/3suO9N9

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (มจพ.) ได้จัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องในนามมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และงานของมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามข้อตกลงของแต่ละซอฟต์แวร์

กิจกรรมโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา”
ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กระทรวง อว. งบประมาณปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก
โดย ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกตร และอาจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ อาจารย์ ดร.พัชรี ปราศจาก อาจารย์ ดร.ดารัตน์ เดชอำไพ อาจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย อาจารย์ ดร.โกศล น่วมบาง และคุณอรพรรณ แสงสี ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การผลิตคุกกี้แป้งกล้วยทดแทน การผลิตน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรซ์ และการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
ตามหลักสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างนักนวัตกรรมด้านอาหารให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร โดยมีนางนรีรัตน์ ย่างเล้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คุณครูโสภา จำปาโอ้ก ครูผู้ประสานงานโครงการ ตลอดจนคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ‍

กิจกรรมโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา” ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กระทรวง อว. งบประมาณปีการศึกษา 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ ดร.โกศล น่วมบาง
ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา” ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กระทรวง อว. งบประมาณปีการศึกษา 2564
ให้กับโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยกิจกรรมได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างนักนวัตกรรมด้านอาหาร กิจกรรมการบรรจุแค๊ปซูลมะระขี้นก กิจกรรมการทำเยลลี่มะระขี้นก กิจกรรมการทำ content marketing และการทำอินโฟกราฟฟิก ให้กับคณะครูโรงเรียนนนทรีวิทยาคม
โดยมีนายพรชัย แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูพีรธัท ยิ่งเจริญ ครูผู้ประสานโครงการ ตลอดจนคุณครูจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

📝 ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ขอแนะนำคอร์สอบรมเพื่อเป็นเครื่องมือพาธุรกิจของท่านสู่โลกดิจิทัล😍

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ กำลังคิดจะทำธุรกิจ หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบธุรกิจให้มีโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น ลองฟังการแนะนำภาพรวมของกลยุทธทางการตลาดแบบใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=u2ySq_kBGKw ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ขอแนะนำคอร์สอบรมเพื่อเป็นเครื่องมือพาธุรกิจของท่านสู่โลกดิจิทัล Digital Business Management คอร์สอบรมออนไลน์ เน้นกลยุทธิ์การทำการตลาดแบบใหม่ ให้ได้เกิดผลกำไรและยั่งยืน กับ ดร.โกศล น่วมบาง (อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.) ห้ามพลาด !!! สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ผ่านระบบออนไลน์ รับจำนวน 15 ท่าน/รุ่น/คอร์สการอบรม เพื่อให้เกิดการสอบถาม พูดคุย ให้เกิดการมองเห็นภาพ ราคาอบรมพิเศษ สำหรับรุ่นที่ 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุพัตรา 037-217300 ต่อ 7932 Email: supatra.c@agro.kmutnb.ac.th หรือ คุณณัฏฐาพร 037-217300 ต่อ 7934 Email: nattaporn.t@agro.kmutnb.ac.th หรือ QR code ที่อยู่ด้านล่างได้ทันที ติดตามข้อมูลอบรมบริการวิชาการจากศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร…

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-15 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 9 เรื่อง Drugs: Antibiotic: protein aynthesis

#นานาสาระTGIF Ep11-15 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 9 เรื่อง Drugs: Antibiotic: protein aynthesis โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ >>#นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 << วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. @ บริษัท ไทยฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4361602450571855 2. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ >>นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาครั้งที่ 1<< วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา…