การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สำเร็จลงไปอีกรุ่นสำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) ซึ่งได้ร่วมทำโปรเจค แก้ปัญหาระดับอุตสาหกรรมเป็นเวลา 6 เดือนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของประเทศ อาทิ บริษัทในเครือไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเบทาโกร จำกัด(มหาชน), บริษัทแบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ เช่นศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างบัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็น บัณฑิตคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลูกพระจอม มจพ.ปราจีนบุรี

73460551_563065311122521_6955438367500664832_n

โครงการอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ”

วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00น. สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมี อาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

74586592_2660894650642652_1107169893767184384_o

รูปภาพเพิ่มเติม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ” ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

75285808_2654882771243840_886804038161530880_n

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes-CLOs)” ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรทเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย เป็นวิทยากร

โครงการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มากล่าวเปิดโครงการ