🎯ขอขอบพระคุณคุณครูจากทั่วประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน🚩โครงการอบรม การสร้างเครือข่ายครูแนะแนวกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา25650

🎯ขอขอบพระคุณคุณครูจากทั่วประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน🚩โครงการอบรม การสร้างเครือข่ายครูแนะแนวกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา25650ในครั้งนี้ 😊😊หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคุณครูทุกท่านในครั้งต่อไป

😀😀ประมวลภาพโครงการ “การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”

😀😀ประมวลภาพโครงการ “การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”
🎯โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.