ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😀😀ประมวลภาพโครงการ “การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”
🎯โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.