ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เรื่อง “รายชื่อผู้ชำระเงินแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2560”

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เรื่อง “รายชื่อผู้ชำระเงินแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2560″ มีรายละเอียดย่อยๆ ดังนี้ 1. รายงานตัว >> วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. 2. จองห้องพัก >> ประมาณ 5,000 บาท 3. เอกสารที่ต้องนำมา >> (3.1) สำเนาหลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาแล้ว) 2 ฉบับ (3.2) สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ (3.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ (3.4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ (3.5) สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง…

งานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ “The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)”

บรรยากาศ งานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ “The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)” การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) สภาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในการจัดงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ “The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)” ภายใต้หัวข้อ Innovation Food Science and Technology for Mankind: Empowering Research for Health and…