ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.
เรื่อง “รายชื่อผู้ชำระเงินแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2560″

มีรายละเอียดย่อยๆ ดังนี้
1. รายงานตัว >> วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
2. จองห้องพัก >> ประมาณ 5,000 บาท
3. เอกสารที่ต้องนำมา >>
(3.1) สำเนาหลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาแล้ว) 2 ฉบับ
(3.2) สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
(3.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
(3.4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
(3.5) สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ

**สำเนาทุกฉบับลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**

19366489_1481071805291615_4483776337571726780_n