เวที “เขย่าทัศน์” ขับเคลื่อน ปราจีนบุรีเมืองแห่งสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี และอาหารปลอดภัย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สนามกอล์ฟฮิลส์ไซด์คันทรีโฮม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายวิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดเวที “เขย่าทัศน์” ขับเคลื่อน ปราจีนบุรีเมืองแห่งสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี และอาหารปลอดภัย จัดโดยสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนปราจีนบุรี โดยมีหน่วยงานต่างๆและเกษตรกรจากทั้งจังหวัดปราจีนบุรีร่วมงานจำนวน 200 คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมงานประชุมเสวนาเขย่าทัศน์เกษตรกรรมยั่งยืนปราจีนบุรีดังกล่าว ซึ่งเป็นการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในจังหวัดปราจีนบุรีกับเกษตรกรอินทรีย์ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีการดำเนินการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกร ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นและสังคม โดยเน้นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรได้

นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังมีหน่วยงานศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตรที่เกษตรกร และผู้ประกอบการสามารถรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งด้านเคมี กายภาพ เชื้อจุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารในราคาย่อมเยาว์ได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี โดยตรงหรือ คุณน้ำฝน 098-2677388 ค่ะ

74462634_2672951392770311_761299729358258176_o

การปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สำเร็จลงไปอีกรุ่นสำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) ซึ่งได้ร่วมทำโปรเจค แก้ปัญหาระดับอุตสาหกรรมเป็นเวลา 6 เดือนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำของประเทศ อาทิ บริษัทในเครือไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเบทาโกร จำกัด(มหาชน), บริษัทแบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ เช่นศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างบัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็น บัณฑิตคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลูกพระจอม มจพ.ปราจีนบุรี

73460551_563065311122521_6955438367500664832_n

โครงการอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ”

วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00น. สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมี อาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

74586592_2660894650642652_1107169893767184384_o

รูปภาพเพิ่มเติม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ” ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

75285808_2654882771243840_886804038161530880_n

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes-CLOs)” ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรทเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย เป็นวิทยากร

โครงการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 111 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มากล่าวเปิดโครงการ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวต “แบบสติ๊กเกอร์ไลน์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวต “แบบสติ๊กเกอร์ไลน์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร” โดยกดไลค์ หรือ กดรักเลย ใต้ภาพที่ท่านชอบ สามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 ต.ค. 62 นะคะ

ปล. 1. แบบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่นำมาให้โหวตนี้ ขอให้พิจารณาในส่วนของภาพรวมของแบบสติ๊กเกอร์ ส่วนตัวอักษรหรือข้อความสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
2. หากมีความคิดเห็นแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเม้นท์ใต้ภาพได้เลยค่ะ

ได้ตาม Link https://www.facebook.com/aikmutnb/photos/pcb.2610838038981647/2610836735648444/?type=3&theater