5 สิงหาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย อ.มีชัย ลัดดี ผู้รับผิดชอบโครงการ และ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัย

ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ “การสร้างนวัตกรรมด้านอาหารด้วยหลักสะเต็มศึกษา” ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน กระทรวง อว. งบประมาณปีการศึกษา 2564
โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างนักนวัตกรรมด้านอาหาร กิจกรรมการบรรจุแค๊ปซูลมะระขี้นก กิจกรรมการทำเยลลี่มะระขี้นก กิจกรรมการทำ content marketing และการทำอินโฟกราฟฟิก จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย ผศ.ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา และ ดร.โกศล น่วมบาง
️ให้กับโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพรชัย แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูพีรธัท ยิ่งเจริญ ครูผู้ประสานโครงการและคุณครูจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคมให้การต้อนรับ ผ่านระบบเครือข่านออนไลน์ zoom ซึ่งจะมีการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่อไป

🎯ขอขอบพระคุณคุณครูจากทั่วประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน🚩โครงการอบรม การสร้างเครือข่ายครูแนะแนวกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา25650

🎯ขอขอบพระคุณคุณครูจากทั่วประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน🚩โครงการอบรม การสร้างเครือข่ายครูแนะแนวกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา25650ในครั้งนี้ 😊😊หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคุณครูทุกท่านในครั้งต่อไป

😀😀ประมวลภาพโครงการ “การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”

😀😀ประมวลภาพโครงการ “การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”
🎯โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

#นานาสาระTGIF Ep11-13 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 7 เรื่อง Drugs: Anticancer

#นานาสาระTGIF Ep11-13 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 7 เรื่อง Drugs: Anticancer โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4324033597662074 2. ประกาศ มจพ. ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564 ตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4327062740692493 3.…

สอบถามข้อมูลกลุ่มงานทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา มจพ.

สอบถามข้อมูลกลุ่มงานทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา มจพ.
(สามารถเข้าได้ในวันทำการ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยไม่ต้องใส่รหัส) : https://line.me/ti/g2/O7wVeZzKYDkPU_W3s37kLw
ระบบขอเอกสารออนไลน์ : http://e-service.acdserv.kmutnb.ac.th/regReqDoc/login/

ประกาศ มจพ. ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 256

ประกาศ มจพ. ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/ 2564 ตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

บริการวิชาการการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ดร.โกศล น่วมบาง

🎯กิจกรรมดีๆของอาจารย์ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
🚩ที่ได้ออกไปบริการวิชาการการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ดร.โกศล น่วมบาง
🌟เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมชาววัง จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีความรู้และความเข้าใจในการแปรรูชพืขสมุนไพรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย