🎉🎉รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ได้ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน) 2 ทุน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

📍Link รายชื่อนักศึกษา
————————————————————-
มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นายสายันต์ ทรัพย์ประสงค์ งานกิจการนักศึกษา

IPD_review ตอน Special project for you ทบทวนวิธีการวิเคราะห์คุณภาพ

สำหรับนักศึกษาที่ต้องทำ Special project EP 10 วันนี้มาแนะนำวิธีการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อทบทวนความรู้ให้แก่เด็กๆนะคะ
นับถอยหลังรอวันเจอกันที่คณะ
แอดอุ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564
🔰คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก็มีด้วยนะ 🔰
อ่านระเบียบการได้ที่ 👉https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/761
ช่องทางการสมัคร👉https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-26 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 20 เรื่อง Sweeteners

#นานาสาระTGIF Ep11-26 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 20 เรื่อง Sweeteners โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. สัมมนา ฮาเฮ ในวันที่18-19 ตุลาคม 2564 ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4597254800339951 2. มจพ. ขยายระยะเวลาถอนวิชาเรียน เป็นกรณีพิเศษ https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4602724926459605 3. ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน กรอกข้อมูลแบบสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 https://www.facebook.com/aikmutnb/posts/4603151299750301 4. เรียน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูแนะแนว ผู้ใช้บัณฑิต และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 📌เรื่อง “เทคนิคการสร้างภาพโปสเตอร์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Power Point และการตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้สำหรับสื่อสังคมออนไลน์”

🎯เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
📌เรื่อง “เทคนิคการสร้างภาพโปสเตอร์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Power Point และการตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้สำหรับสื่อสังคมออนไลน์”
📌เพื่อให้บุคลากรสร้างโปสเตอร์และวีดีโอนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆ ของคณะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ บอกกล่าว เผยแพร่ ให้ผู้ดูมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตาม สร้างภาพพจน์ขององค์กร ให้เป็นที่ยอมรับ เกิดความน่า เชื่อถือ
📌ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

#นานาสาระTGIF Ep11-25 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 19 เรื่อง Flavors

#นานาสาระTGIF Ep11-25 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 19 เรื่อง Flavors โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ 1. ทุนการศึกษา สำหรับผู้ที่สูญเสียผู้ปกครองจากเชื้อไวรัส Covid-19 โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสามารถดาวโหลดเอกสาร https://drive.google.com/…/1AlmAWqcwRL6oBvMU5pY…/view… ส่งมาที่ กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร 02-5552000 ต่อ 1150 2. โควตาสะเต็มศึกษา รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 📌ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาเงินพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน)
link : shorturl.at/owTV9 และ
📌ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตเดิม) ภาคการศึกษาที่ 2/2564
สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
093-315-1919 ผศ.ดร.เกตินันท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
089-611-2005 คุณสายันต์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

📌โควตา Portfolio รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565

#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โควตา Portfolio รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป สมัครผ่านเวปไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/ ระบบโครงการและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตา Portfolio ปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2565 shorturl.at/dvMNP สนใจแล้วสมัครได้เลย… …………………………………………………………………………………………………….. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา: – นักวิทยาศาสตร์การอาหาร –…

📌โควตาเรียนดี รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565

#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โควตาเรียนดี รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 เกรด 2.75 ขึ้นไปสมัครได้เลยจ้า มาเป็นลูกพระจอมกัน !! สมัครผ่านเวปไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/ ระบบโครงการและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาเรียนดี ปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2565 shorturl.at/eimpG สนใจแล้วสมัครได้เลย… …………………………………………………………………………………………………….. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา: – นักวิทยาศาสตร์การอาหาร – เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ – ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ…